zakonycr.eu

 

PRACOVNÍ ÚRAZ A JAK POSTUPOVAT

 

Dojde-li k pracovnímu úrazu, trvejte na dodržení správného postupu a jeho evidence, abyste si vytvořili co nejlepší podmínky pro následné uplatňování a prokazování nároků na náhradu škody, která vám v příčinné souvislosti s pracovním úrazem vznikne.
Mějte neustále na mysli, že sebevstřícnější postup zaměstnavatele bude následně vystřídán zásadně odmítavým stanoviskem pojišťovny a bez dobrého důkazního zázemí může být obtížné proti pojišťovně s obhajobou svých nároků obstát.

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

Postup zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu je upraven především ustanovením § 105 zákoníku práce a na něj navazujícím nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
Nařízení vlády dělí pracovní úrazy na úrazy:
(Smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.)

DEFINICE PRACOVNÍHO ÚRAZU (dle § 380 zák. práce)
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH 
A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ (dle § 105 zák. práce)
a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo
b) k úmrtí zaměstnance.
 
Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům (oprávněné osoby).
POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE (dle § 106 zák. práce)
KNIHA ÚRAZŮ (dle § 105 zák. práce a § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.)
Evidence obsahuje tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen „jméno“) úrazem postiženého zaměstnance,
b) datum a hodinu úrazu,
c) místo, kde k úrazu došlo,
d) činnost, při níž k úrazu došlo,
e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
f) celkový počet zraněných osob,
g) druh zranění a zraněná část těla,
h) druh úrazu,
i) zdroj úrazu,
j) příčiny úrazu,
k) jména svědků úrazu,
l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

ZÁZNAM O ÚRAZU (dle § 105 zák. práce a § 5 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.)

Zaměstnavatel (pověřený či vedoucí pracovník) je povinen sepsat záznam o úrazu v případě, že došlo:

OHLAŠOVACÍ POVINNOST (dle § 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.)

Zaměstnavatel ohlásí PRACOVNÍ ÚRAZ bez zbytečného odkladu:

Zaměstnavatel ohlásí SMRTELNÝ PRACOVNÍ ÚRAZ bez zbytečného odkladu:
ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZECH (dle § 6, § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.)

Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu, resp. Záznamy o všech úrazech (souhrnně), za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel Záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl:

Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.

HLÁŠENÍ ZMĚN (dle § 8 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.)

Jestliže zaměstnavatel zašle záznam o úrazu stanoveným institucím a následně se dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel nový formulář Záznam o úrazu – hlášení změn.

Záznam o úrazu – hlášní změn se vyhotovuje v případě, že:

Záznam o úrazu – hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:

Záznam o úrazu – hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance rovněž odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Vzor záznamu o úrazu – hlášení změn je uveden v příloze č. 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ (dle zák. práce)

Zaměstnavatel je dále povinen:
Nároky na odškodnění pracovního úrazu
Správní delikty právnických osob
Přestupky fyzických osob

 


Vloženo:23.01.2014  
http://www.zakonycr.eu