zakonycr.eu

 

SMLOUVA O PŮJČCE ZAMĚSTNANCI

1.Dlužníkovi bude předána výše uvedená částka v hotovosti dne _____________v místě sídla věřitele. Na stejném místě bude dle této smlouvy půjčka vrácena ve stejné výši a stejným způsobem jako byla poskytnuta. 2.Bude-li pracovní poměr se zaměstnancem ukončen pro důvody s okamžitým zrušením pracovního poměru, dohodou obou stran se stává půjčka splatná ke dni ukončení tohoto pracovního poměru

 

Smlouva o půjčce zaměstnanci
uzavřena dle ust. § 657-8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi
 
Název:              ___________________________________________________________________________________________________
 
sídlem:             ___________________________________________________________________________________________________
 
IČ:                     ____________________________________________, číslo účtu:______________________________________________
(dále jen „zaměstnavatel“)
 
a
 
Jméno:             ___________________________________________________________________________________________________
 
narozen:          __________________________, v ____________________________, RČ:______________________________________
 
bytem:              ___________________________________________________________________________________________________
(dále jen „zaměstnanec“)
 
článek 1 - Předmět smlouvy
 
1.     Věřitel se zavazuje dlužníkovi poskytnout půjčku v peněžní formě ve výši ____________,- Kč
 
(slovy ________________________________________________korun českých) a přenechat ji dlužníkovi nejdéle do ____________.
2.     Dlužník se zavazuje tuto půjčku vypořádat nejpozději k uvedenému datu.
 
článek 2 - Předání a vrácení předmětu půjčky
 
1.     Dlužníkovi bude předána výše uvedená částka v hotovosti dne _____________v místě sídla věřitele. Na stejném místě bude dle této smlouvy půjčka vrácena ve stejné výši a stejným způsobem jako byla poskytnuta.
2.     Bude-li pracovní poměr se zaměstnancem ukončen pro důvody s okamžitým zrušením pracovního poměru, dohodou obou stran se stává půjčka splatná ke dni ukončení tohoto pracovního poměru.
 
článek 3 - Další ujednání
 
Půjčka poskytnutá věřitelem je bezúročná. Pokud bude dlužník v prodlení se zaplacením půjčky, je dohodnuto, že zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové zapůjčené částky za každý den prodlení.
 
článek 4 – Závěrečná ustanovení
 
1.     Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.
2.     Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
3.     Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po jednom stejnopisu.
4.     Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim znám a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.
 
 
V___________________________dne_____________                                   V___________________________dne________________   
 
 
 
 
____________________________________________                                     _______________________________________________
                    zaměstnavatel                                                                                                                      zaměstnanec

 


Vloženo:20.04.2010  
http://www.zakonycr.eu