zakonycr.eu

 

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ 2

 

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
na koupi nemovitostí


…………………, r.č. ………………, trvale bytem ……………….…………………….
bankovní spojení: …………………………
dále jen „budoucí prodávající“

a

………………...., r.č. ………………, trvale bytem: ……………………….……………
bankovní spojení: …………………………
dále jen „budoucí kupující“

uzavírají dle ust. § 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, smlouvu o smlouvě budoucí následujícího znění:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek uzavřít v budoucnu smlouvu kupní na převod vlastnictví k těmto nemovitostem:
a) budova č.p. (ev.č.) …., postavená na pozemku parc. č.. ……,
b) pozemek parc. č. ….., o výměře …. m2, druh ………,
c) pozemek parc. č. …., o výměře …. m2, druh………,
d) vše v k.ú. …., obci …….., jak zapsáno na LV č. …v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro ……, KP …. (dále jen „předmětné nemovitosti“).
2. K předmětným nemovitostem je přístup zajištěn, což budoucí prodávající dokládá katastrální mapou.
3. K prokázání vlastnictví předkládá budoucí prodávající výpis z listu vlastnictví č. …… ze dne ……….., přičemž prohlašuje, že od tohoto data nedošlo k žádným změnám práv co do předmětných nemovitostí.
4. V den podpisu kupní smlouvy nebudou na předmětných nemovitostech váznout žádná zatížení, věcná břemena či práva třetích osob, vyjma ………………………….
5. V den podpisu kupní smlouvy budou mít předmětné nemovitosti tyto vymíněné vlastnosti ……………………………………………………..
6. Bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy předloží budoucí prodávající doprovodnou dokumentaci k předmětným nemovitostem budoucímu kupujícímu.

II.
Termín uzavření budoucí smlouvy kupní

1. Strany se zavazují uzavřít kupní smlouvu ve znění, jak uvedeno níže a za podmínek, jak sjednáno touto smlouvou o smlouvě budoucí, do …………………….
2. Kterákoliv ze stran je oprávněna vyzvat druhou stranu písemně k uzavření kupní smlouvy.

III.
Kupní cena, výše a splatnost

1. Strany sjednávají kupní cenu ve výši ………………… (slovy: …………….. korun českých).
2. Kupní cena je splatná takto:

b) část kupní ceny ve výši …………. uhradí budoucí kupující do dne …………... do notářské úschovy u ………………/ do advokátní úschovy u Mašek advokáti s.r.o., IČ: ................., jednající jednatel/kou ....................................., (dále jen „schovatel“) na základě smlouvy o úschově s tím, že schovatel vydá kupní cenu prodávajícímu, jak uvedeno ve znění smlouvy kupní níže.
c) část kupní ceny ve výši ……….. uhradí budoucí kupující z hypotéčního úvěru do 15 dnů po předložení úvěrující (hypotéční) bance:
(i) výpisu z listu vlastnictví na předmětné nemovitosti s vyznačenou plombou na základě návrhu na vklad vlastnictví podle smlouvy kupní,
(ii) návrhu na vklad předkupního práva pro hypotéční banku a
(iii) návrhu na vklad zástavního práva pro hypotéční banku,
(iv) jakož i smluv, na jejichž základě tyto návrhy byly podány, tak, jak uvedeno ve znění smlouvy budoucí kupní níže.

3. Budoucí kupující se zavazuje splnit řádně a včas všechny povinnosti k uvolnění úvěru, zejména včas podepsat inkasní, resp. platební příkaz, zajistit uzavření případné pojistné smlouvy, pokud je podmínkou uvolnění, předložit bankou požadované doklady a splnit veškeré podmínky uvolnění úvěru, tak, aby lhůta k úhradě kupní ceny z úvěru mohla být bankou dodržena. Strany se za tím účelem zavazují poskytnout si vzájemnou účinnou a včasnou součinnost.
4. Pro případ porušení povinnosti uhradit kupní cenu včas a řádně se uplatní sankční ujednání této smlouvy.

IV.
Sankce

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že pokud nedojde ke splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy řádně a včas zaviněním jedné ze stran tím, že nesplní své povinnosti dle této smlouvy a neučiní nápravu závadného stavu ani do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé strany, je prvá strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% sjednané kupní ceny do 7 dnů od doručení písemné výzvy straně, která nenaplnění účelu smlouvy zavinila. Tím není dotčen nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu. S odkazem na ustanovení § 545/1 občanského zákoníku strany sjednávají, že úhradou smluvní pokuty zanikají veškeré původní závazky stran sjednané mezi nimi touto smlouvou. Pokud smluvní pokuta nebude uhrazena řádně a včas, má oprávněná strana právo od této smlouvy odstoupit. Zánikem platnosti či účinnosti smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu a náhrady škody.

2. V případě, že jedna ze stran neuzavře bez vážného důvodu ve sjednaném termínu kupní smlouvu, uplatní se sankční ustanovení v odst. 1 tohoto článku. Vážným důvodem se rozumí taková okolnost, která nastala po podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí bez zavinění strany, která důvod uplatňuje, a která způsobí takovou změnu poměrů, že nelze spravedlivě požadovat na účastníku, aby smlouvu kupní uzavřel.

 

V.
Text smlouvy kupní

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI

…………. ………….., r.č. …………., trvale bytem …………., …………. ………….,
dále jen „prodávající
a
………………. ………………., r.č. ………………., trvale bytem ………………., ………………. ……………….,
dále jen „kupující

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o převodu vlastnictví nemovitostí:

I.
Předmět smlouvy

7. Předmětem smlouvy je:

a) budova č.p. (ev.č.) …., postavená na pozemku parc. č.. ……,
b) pozemek parc. č. ….., o výměře …. m2, druh ………,
c) pozemek parc. č. …., o výměře …. m2, druh………,
d) vše v k.ú. …., obci …….., jak zapsáno na LV č. …v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro ……, KP …. (dále jen „předmětné nemovitosti“).

8. K předmětným nemovitostem je přístup zajištěn, což prodávající doložil před podpisem této smlouvy katastrální mapou.
9. K prokázání vlastnictví předkládá prodávající výpis z listu vlastnictví č. ……… ze dne ….., přičemž prohlašuje, že od tohoto data nedošlo k žádným změnám práv co do předmětných nemovitostí.


II.
Prohlášení stran, stav předmětných nemovitostí

1. Prodávající prohlašuje, že na předmětných nemovitostech neváznou žádná věcná či závazková práva, zejména žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva, nájemní práva, práva věřitelů vyplývající z nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce ani jiné právní povinnosti, vyjma …………………...
2. Prodávající prohlašuje, že není v prodlení s plněním žádných svých závazků vztahujících se k předmětným nemovitostem, zejména daňových povinností, a není proti němu vedeno ani nehrozí žádné řízení, které by mohlo ve svém důsledku omezit vlastnické právo kupujícího k předmětným nemovitostem.
3. Dále prodávající prohlašuje, že na předmětných nemovitostech nejsou žádné faktické vady, na které by měl povinnost kupujícího upozornit.
4. Prodávající tímto prodává předmětné nemovitosti kupujícímu s veškerými právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím, přičemž strany sepíší při fyzickém předání předávací protokol.
5. Kupující prohlašuje, že si předmětné nemovitosti prohlédl, seznámil se s jejich stavem a jako takové je přebírá do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se uhradit kupní cenu, jak sjednána touto smlouvou. Kupující je svobodný(á) / ženatý (vdaná) / uzavřel(a) dohodu o zúžení společného jmění manželů a k tomu předkládá ………………
6. V případě, že by se prohlášení a ujištění daná prodávajícím v tomto článku ukázala jako nepravdivá, uplatní se sankční ustanovení dle této smlouvy. Strany si vrátí, co bylo podle smlouvy plněno do 30 dnů ode dne zániku platnosti této smlouvy a poskytnou si včasnou a účinnou součinnost za účelem převodu vlastnického práva zpět, jakož i k zastavení řízení o vkladu případného zástavního práva a vlastnického práva, nebo k výmazu zástavního práva, pokud je již vloženo.

III.
Kupní cena

1. Celková kupní cena za předmětné nemovitosti byla stranami dohodnuta ve výši ……………… (slovy ………………………….. korun českých).
2. Kupní cena je splatná takto:
a) částku …………. (slovy ………… korun českých) uhradil kupující před podpisem této smlouvy do notářské úschovy u ………………/ do advokátní úschovy u Mašek advokáti s.r.o., IČ: 26436451, jednající jednatelkou Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou, č. reg. ČAK 3378, kancelář Husitská 63, Praha 3, (dále jen „schovatel“) s tím, že prostředky takto složené budou vyplaceny prodávajícímu takto:
i) částka ………………………… (slovy ………………………….. korun českých) bude schovatelem uvolněna na účet č. ……………………. vedený u ………………………na základě předložení všech těchto dokumentů:
(1) výpisu z katastru nemovitostí s uvedením kupujícího jako vlastníka dle této smlouvy bez jakýchkoliv omezení nebo práv třetích osob, vyjma omezení a práv vyjmenovaných v této smlouvě nebo zřízených se souhlasem kupujícího, a
(2) této smlouvy s vyznačením povolení vkladu práva vlastnictví do katastru nemovitostí,
ii) částka ………….…………… (slovy ………………………….. korun českých) odpovídající dani z převodu nemovitostí bude uvolněna schovatelem přímo na účet finančního úřadu pod variabilním symbolem poplatníka (poplatníků), a to v zákonné lhůtě k úhradě daně z převodu nemovitostí, avšak po předložení:
(1) kopie této kupní smlouvy s razítkem katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí nebo
(2) kopie daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí s razítkem finančního úřadu o jeho přijetí,
(3) přičemž pro případ, že dle znaleckého posudku bude hodnota předmětných nemovitostí vyšší než je kupní cena a v úschově nebude složeno dostatek prostředků, zavazuje se prodávající uhradit nedoplatek daně z převodu nemovitostí včas a řádně.
b) částku ……….. (slovy ………… korun českých) uhradí kupující do dne…………………. na účet prodávajícího č. ……………………………… vedeného u …………….. z hypotéčního úvěru na základě předložení všech těchto dokumentů:
i) zástavní smlouvy ve prospěch hypotéční banky na zajištění úvěru na krytí části kupní ceny, podepsané všemi účastníky,
ii) návrhu na vklad zástavního práva pro hypotéční banku s vyznačením razítka katastrálního úřadu o jeho přijetí a vyznačení čísla jednacího,
iii) této smlouvy podepsané oběma stranami ověřenými podpisy,
iv) návrhu na vklad vlastnictví dle této smlouvy s vyznačením razítka katastrálního úřadu o jeho přijetí a vyznačení čísla jednacího,
v) výpisu z listu vlastnictví na předmětné nemovitosti s vyznačenou plombou na základě návrhu na vklad zástavního práva dle smlouvy zástavní pro hypotéční banku a na základě návrhu na vklad vlastnictví podle této smlouvy s tím, že z listu vlastnictví bude patrno, že na předmětných nemovitostech neváznou žádná zatížení než jak sjednáno touto smlouvou a že nejsou vedena žádná řízení vyjma řízení vedených z vůle nebo se souhlasem obou stran.
3. Strana kupující se zavazuje splnit řádně a včas všechny povinnosti k uvolnění úvěru, zejména včas podepsat inkasní, resp. platební příkaz, zajistit uzavření případné pojistné smlouvy, pokud je podmínkou uvolnění, apod. tak, aby lhůta k úhradě kupní ceny z úvěru mohla být bankou dodržena. Strany se za tím účelem zavazují poskytnout si vzájemnou účinnou a včasnou součinnost. Pokud kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas, uplatní se sankční ustanovení této smlouvy.
4. Strana prodávající poskytne součinnost pro úhradu kupní ceny zejména uzavřením zástavní smlouvy s hypotéční bankou na zajištění úvěru na krytí kupní ceny.

IV.
Nabytí vlastnictví

1. Kupující nabude vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí na základě této smlouvy s účinností ke dni podání návrhu na vklad.
2. Zároveň s podpisem této smlouvy podepisují strany návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí.
3. Strany vyvinou veškeré úsilí ke splnění účelu této smlouvy a zavazují se, pokud to bude nutné podle výzvy nebo rozhodnutí Katastrálního úřadu, doplnit nebo změnit tuto smlouvu nebo uzavřít novou smlouvu, která naplní účel této smlouvy, do 7 dnů ode dne, kdy se o obsahu výzvy nebo rozhodnutí Katastrálního úřadu dozvěděly. Toto ustanovení se vztahuje přiměřeně na návrh na vklad do katastru nemovitostí a přílohy.
4. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této smlouvy jsou obě strany svými projevy vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést předmětné nemovitosti na třetí osobu, ani je jakkoliv nezatížit nebo nesjedná práva k nim pro třetí osobu.

V.
Sankce

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že pokud nedojde ke splnění účelu této smlouvy, to je k převodu vlastnického práva proti úhradě kupní ceny, zaviněním jedné ze stran tím, že nesplní své povinnosti dle této smlouvy a neučiní nápravu závadného stavu ani do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé strany, je prvá strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% sjednané kupní ceny do 7 dnů od doručení písemné výzvy straně, která nenaplnění účelu smlouvy zavinila. Tím není dotčen nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu. S odkazem na ustanovení § 545/1 občanského zákoníku strany sjednávají, že úhradou smluvní pokuty zanikají veškeré původní závazky stran sjednané mezi nimi touto smlouvou. Pokud smluvní pokuta nebude uhrazena řádně a včas, má oprávněná strana právo od této smlouvy odstoupit. Zánikem platnosti či účinnosti smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu a náhrady škody.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Strany si předají předmětné nemovitosti na základě předávacího protokolu do …………….
2. Ke dni předání předmětných nemovitostí prodávající učiní všechny kroky k odhlášení trvalého bydliště všech fyzických osob a zrušení sídla právnických osob, které měly s jeho souhlasem zřízeno trvalé bydliště nebo sídlo k předmětným nemovitostem. V případě, že tuto povinnost prodávající nesplní ani do 15 dnů ode dne předání předmětných nemovitostí, má strana kupující právo podat návrh na zrušení trvalého bydliště, resp. podat návrh na zrušení sídla právnické osoby v předmětných nemovitostech a má právo požadovat vůči straně prodávající úhradu smluvní pokuty ve výši 30.000 Kč.
3. Náklady na své případné právní zástupce hradí každá strana ze svého. Náklady spojené s pořízením úvěru na krytí části kupní ceny a náklady na vklad zástavní smlouvy a smlouvy kupní včetně kolku hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí, jakož i náklady na vypracování znaleckého posudku pro účely daně z převodu nemovitostí, hradí prodávající. Úschovu kupní ceny, je-li sjednána, hradí strany každá jednou polovinou.
4. Odpovědnost za vznik škody na předmětných nemovitostech přechází na stranu kupující dnem převzetí předmětných nemovitostí.
5. Přiznání k dani z převodu nemovitostí se zavazuje podat prodávající v souladu se zákonem, a to s originálem znaleckého posudku vyhotoveného za účelem výpočtu daně z převodu nemovitostí a originálem nebo ověřenou kopií kupní smlouvy s razítkem KÚ o povolení vkladu vlastnictví. Pro případ, že prodávající nesplní včas a řádně povinnost k úhradě daně z převodu nemovitostí a kupující z titulu zákonného ručitelství uhradí daň z převodu nemovitostí, má právo požadovat vůči straně prodávající vedle uhrazené daně s příslušenstvím též smluvní pokutu ve výši 100% zákonem stanovené daně z převodu nemovitostí.
6. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá tato skutečnost vliv na vymahatelnost nebo platnost ostatních závazků z této smlouvy a je plně oddělitelným od ostatních ustanovení. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě nebo nahrazením této smlouvy novou smlouvou tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.
7. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí českým právem, občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
8. Tato smlouva je sepsána v ….. stejnopisech, po jednom každé straně do doby provedení vkladu, ……….. pro účely řízení o povolení vkladu vlastnictví, jeden pro poskytovatele úvěru.


Účastníci si smlouvu řádně přečetli a na důkaz toho, že porozuměli jejímu obsahu tuto svobodně, vážně a vlastnoručně, resp. prostřednictvím svých oprávněných zástupců, podepisují.


V ...................................dne .................................

 


__________XXXXXXXXXX__________
prodávající

__________XXXXXXXXXXXX__________
kupující

 

 

 

 

 

 


VI.
Závěrečná ustanovení

1. Strany se mohou dohodnout na změně této smlouvy nebo na změně smlouvy kupní, jak uvedena v této smlouvě, pouze písemně.
2. Tato smlouva se řídí českým právem.
3. Tato smlouva je sepsána ve ……..vyhotoveních, po jednom každé ze stran, jedno schovateli zálohy, ……

Strany si smlouvu řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jejím obsahem tuto svobodně a vážně podepisují.


V …………… dne ……………….


…………………………………….
Budoucí prodávající


V …………… dne ……………….


…………………………………….
Budoucí kupující

 

 

 


Vloženo:10.11.2013  
http://www.zakonycr.eu