zakonycr.eu

 

SMLOUVA O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU

 

  

 
SMLOUVA O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU
 
 
Obchodní firma / Jméno a příjmení
se sídlem / trvale bytem ________________
IČ/ r.č.: _________
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ___________ soudem v __________ v oddílu _____, vložka _______
jednající __________________, jednatelem
(dále jen „Převodce“)
Na straně jedné
 
a
 
Obchodní firma / Jméno a příjmení
se sídlem / trvale bytem ________________
IČ/ r.č.: _________
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ___________ soudem v __________ v oddílu _____, vložka  _______
jednající __________________, jednatelem
(dále jen „Nabyvatel“)
na straně druhé
uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění tuto
smlouvu o převodu obchodního podílu
(dále jen „Smlouva“)
 

 

Článek I.
Úvodní ustanovení, předmět smlouvy
1.1.      Převodce je společníkem české obchodní společnosti __________________________, se sídlem ______________________, IČ ______________, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ____________ soudem v _____________ v odd. ___, vložka _______________ (dále jen „Společnost“).
1.2.      Převodce se účastní na Společnosti obchodním podílem o velikosti ___ %, jenž je vyjádřen poměrem peněžitého vkladu Převodce ve Společnosti ve výši ________,- Kč k základnímu kapitálu Společnosti, jenž činí ____________,- Kč.
1.3.      Předmětem této Smlouvy je závazek Převodce převést na Nabyvatele svůj obchodní podíl uvedený v odst. 1.2 této Smlouvy a závazek Nabyvatele zaplatit Převodci za tento převod níže stanovenou cenu převodu.
 
Článek II.
Převod obchodního podílu, cena
2.1.      Převodce touto Smlouvou úplatně převádí na Nabyvatele celý svůj obchodní podíl ve Společnosti uvedený v odst. 1.2 této Smlouvy za dohodnutou cenu ve výši _______________,- Kč (slovy ____________________________ korun českých) (dále jen „Cena převodu“) a Nabyvatel prohlašuje, že uvedený obchodní podíl za tuto Cenu převodu nabývá.
2.2.      Nabyvatel se zavazuje Cenu převodu uhradit nejpozději do pěti dnů od uzavření této Smlouvy a to na bankovní účet Převodce uvedený v záhlaví této Smlouvy.
2.3.      Převodce prohlašuje, že k převodu obchodního podílu touto Smlouvou byl dán souhlas valné hromady Společnosti dne _____________, kopie zápisu tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
 
Článek III.
Prohlášení účastníků Smlouvy
3.1.      Převodce bere na vědomí, že převodem obchodního podílu dle této Smlouvy na Nabyvatele zaniká jeho účast a postavení společníka ve Společnosti.
3.2.      Převodce prohlašuje, že základní kapitál Společnosti je plně splacen, dále že převáděný obchodní podíl není zatížen zástavním, ani jiným právem třetí osoby, dále že není proti němu vedeno exekuční řízení, a že vůči Společnosti není vedeno insolvenční řízení, a že ani žádná z uvedených okolností nehrozí v míře, která by mohla ohrozit řádné nabytí obchodního podílu dle této Smlouvy Nabyvatelem.
3.3.      Nabyvatel prohlašuje, že přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti, s jejímž platným a úplným zněním ze dne _____________ byl Převodcem seznámen před podpisem této Smlouvy.
3.4.      Touto Smlouvou přecházejí na Nabyvatele všechna práva a povinnosti, která měl Převodce vůči Společnosti, stejně tak jako účast na Společnosti.
3.5.      Nabyvatel přejímá s převáděným obchodním podílem všechny povinnosti Převodce vůči Společnosti, které mu jako společníkovi právní předpisy a společenská smlouva Společnosti ukládají.
 
Článek IV.
Ručení Převodce
4.1.      Převodce prohlašuje, že stav Společnosti, jejího majetku a závazků, je k dnešnímu dni přesně takový, jak byl Nabyvateli Převodcem popsán. Zároveň Převodce prohlašuje, že právní stav Společnosti je takový, jak vyplývá z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku tvořícího přílohu č. 1 Smlouvy, ze společenské smlouvy Společnosti v úplném platném znění, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a jak vyplývá z prohlášení uvedeného v odst. 3.2. této Smlouvy.
4.2.      V případě, že by se kdykoli po uzavření Smlouvy ukázalo kterékoli prohlášení učiněné v této Smlouvě Převodcem jako nepravdivé v míře, která by měla za následek snížení majetku Nabyvatele nebo která by podstatně ohrozila naplnění účelu této smlouvy, zavazuje se Převodce nahradit škodu, která Nabyvateli vznikla.
4.3.      V případě, že po uzavření Smlouvy vznikne Společnosti závazek, který bude mít svou bezprostřední příčinu v konání nebo nekonání Společnosti před uzavřením Smlouvy, a zároveň o tomto budoucím závazku Nabyvatel před uzavřením smlouvy nevěděl a s přihlédnutí k péči řádného hospodáře vědět nemohl, zavazuje se Převodce nahradit Nabyvateli vzniklou škodu.
4.4.      Ukáže-li se nepravdivým některé z prohlášení Převodce učiněných v této smlouvě ohledně podmínek převodu obchodního podílu a/nebo vlastností obchodního podílu, je Nabyvatel rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
5.1.      Jakákoliv změna či dodatek k této Smlouvě musí být učiněny v písemné formě a nabývají účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5.2.      Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními obchodního zákoníku. Veškeré případné spory, které mohou vyplynout z této Smlouvy, budou projednávány před příslušnými českými soudy.
5.3.      Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby dotčená ustanovení nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které svým smyslem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení.
5.4.      Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si Smlouvu přečetly, rozumějí jejímu obsahu a na důkaz souhlasu s výše uvedeným textem připojují své podpisy.
5.5.      Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom, jedno vyhotovení bude poskytnuto Společnosti a jedno vyhotovení bude sloužit jako příloha k návrhu na zápis změn vyplývajících z této Smlouvy do obchodního rejstříku.
5.6.      Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 
 
V _________________ dne__________                              V________________ dne__________
 
________________________                                              _______________________
Převodce                                                                              Nabyvatel                  
(podpis úředně ověřen)                                                         (podpis úředně ověřen)
 
Přílohy:
 
___________________________________________________________________________
 
Doložka doručení smlouvy společnosti
 
 
Potvrzuji, že výše uvedené společnosti _________________________, jednající jednatelem
 
_________________________, byla tato smlouva dne ______________ doručena.
 
 
________________________
jednatel
 

 


Vloženo:10.11.2013  
http://www.zakonycr.eu