zakonycr.eu

 

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

 

Smlouva o nájmu nebytových prostor

 
 
................................................................. s.r.o.
..................................................................
IČO: ................................, DIČ: CZ..................
bankovní spojení: ....................................
ČÚ: .............................................................
IBAN: ..........................................................
SWIFT: ...................................
(dále jen “pronajímatel”) na straně jedné
 
a

......................................................... s.r.o.
Se sídlem ..............................................
IČ: .....................................

bankovní spojení: .......................................
(dále jen „nájemce“) na straně druhé.
 
uzavírají podle § 663 a § 720 občanského zákoníku v platném znění a podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění, tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen „smlouva“):
I.
Pronajímatel prohlašuje, že je správcem budovy čp. ...........................postavené na pozemku parcelní číslo ................................, v katastrálním území ..............................., obec ....................................., vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro ........................................, KP ..........................., na LV č. ............................... Budova se nachází se na adrese............................................................
Pronajímatel přenechává nájemci ve výše uvedené nemovitosti do nájmu nebytové prostory v přízemním podlaží; o velikosti ...........................................m2 s tímto příslušenstvím: společná kuchyň, WC, společná chodba (dále jen „nebytové prostory“).
Nájemce má právo užívat i společné prostory budovy v rozsahu nezbytém pro řádný chod pronajatých nebytových prostor.
Nebytové prostory budou užívány nájemcem pouze k následujícímu účelu: administrativní činnost.
II.
Nebytové prostory pronajímatel přenechává nájemci k užívání na dobu určitou, a to od .................................... do ....................................... s možností prodloužení smlouvy dle dohody mezi pronajímatelem a nájemcem.
Nebytové prostory budou předány nájemci do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Při předání a převzetí nebytových prostor bude smluvními stranami sepsán předávací protokol o stavu vybavení nebytových prostor včetně odečtu měřitelných médií (elektroměr, plynoměr, měřiče teplé a studené vody) a počtu klíčů, které byly předány, s uvedením zámků, resp. dveří, ke kterým přísluší, popř. dalších skutečností, na kterých se smluvní strany dohodnou při aktu předání.
III.
1.   Pronajímatel a nájemce se dohodli na smluvním nájemném za užívání nebytových prostor ve výši ..........................................,- Kč (slovy ................................................korunčeských ) měsíčně.
2.   V nájemném nejsou zahrnuty tyto poplatky za služby spojené s užíváním nebytových prostor: el.energie, vodné, stočné, plyn, teplo a teplá voda, odvoz odpadu, koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas, úklid domu a výtah. Tyto poplatky za služby spojené s užíváním nebytových prostor budou hrazeny měsíčně spolu s nájemným paušální zálohovou platbou (dále jen “záloha za služby”) ve výši ........................................,- Kč (slovy ................................korunčeských). Skutečné náklady za ceny služeb budou pronajímatelem vyúčtovány 1x ročně, nejpozději do ................................. následujícího kalendářního roku. Případné přeplatky či nedoplatky z uvedených vyúčtování si účastníci této smlouvy vzájemně uhradí nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení vyúčtování.
3.   Nájemce se zavazuje hradit nájemné a zálohy za služby bankovním převodem na účet pronajímatele nebo předáním pronajímateli v hotovosti do vlastních rukou, a to vždy nejpozději do .......................... dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, za který se nájemné a záloha za služby platí.
4.   Smluvní strany se dohodly, že nájemce uhradí při podpisu této smlouvy bezpečnostní zálohu ve výši dvou měsíčních nájmů t.j. ....................................,-Kč + ................................,-Kč odměna RK. Tato bezpečnostní záloha bude po dobu nájmu uložena na účtě pronajímatele. Bezpečnostní záloha bude použita pronajímatelem ke krytí nákladů spojených s odstraněním škod způsobených nájemcem na nebytových prostorech a jejich vybavení, k úhradě dlužného nájemného, nezaplaceného vyúčtování poplatků za služby a k úhradě smluvních pokut. V případě, že uvedené skutečnosti nenastanou, bude bezpečnostní záloha vrácena nájemci nejpozději do dvou týdnů od vyrovnání všech závazků nájemce plynoucích z této smlouvy
5.   Při podpisu nájemní smlouvy uhradí nájemce nájemné za období ................................... do ...................................... , t.j. ......................................,-Kč, dále zálohovou platbu za služby ve výši .........................................,-Kč a bezpečnostní zálohu ve výši ......................................,-Kč. Celkem tedy ......................................,-Kč + polovinu odměny RK to je ....................................................,-Kč. Pronajímatel potvrzuje podpisem této smlouvy převzetí částky ………………,- Kč v plné výši.
6.   V případě prodlení nájemce se zaplacením některé z částek dohodnutých v článku III. této smlouvy, je tento povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 
IV.
1.   Pronajímatel se zavazuje přenechat nebytové prostory nájemci ve stavu způsobilém k řádnému užívání dle této smlouvy a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním nebytových prostor po dobu trvání této smlouvy. Pronajímatel si ponechá jednu sadu klíčů pro případ nenadálé události.
2.   Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv škody na majetku nájemce vneseného do nebytových prostor a není povinen uzavírat v tomto smyslu žádné pojistné smlouvy. Nájemce se zavazuje zajistit si  na vlastní náklady pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku a zdraví třetích osob, případně pojištění provozní činnosti nájemce obvyklým způsobem, a toto předložit pronajímateli.
3.   Pronajímatel je oprávněn ve vhodnou denní dobu a po předběžném oznámení, nejvýše však jedenkrát měsíčně, nebytové prostory prohlédnout, aby zjistil, jak nájemce nebytové prostory udržuje, užívá, jakož i jejich technický stav a stav jejich vybavení. Nájemce je povinen tuto prohlídku pronajímateli či jím pověřené osobě umožnit. V případě havárie či neodkladné potřeby provedení oprav v nebytových prostorech je pronajímatel či jím pověřená osoba oprávněna vstoupit do nebytových prostor i bez souhlasu nájemce. O takto provedeném vstupu je pronajímatel povinen nájemce vyrozumět, a to včetně důvodů, které jej k tomu vedly.
 
V.
1. Nájemce se zavazuje:
·         platit řádně a včas částky dohodnuté v článku III. této smlouvy a pečovat o nebytové prostory a jejich vybavení tak, aby na něm nevznikla škoda a užívat nebytové prostory a jejich vybavení pouze k účelu dohodnutému v této smlouvě,
·         oznámit pronajímateli potřebu oprav (mimo oprav běžných), které má pronajímatel provést a umožnit provedení těchto oprav, v opačném případě odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla, v případě vzniku pojistné události ihned informovat pronajímatele,
·         odstranit veškeré vady a poškození, které způsobil v nebytových prostorech,
·         hradit a zajišťovat v nebytových prostorech běžnou údržbu, úklid a drobné opravy v rozsahu stanoveném analogicky jako pro nájemce bytů nařízením vlády č. 258/1995 Sb., v platném znění,
·         nechovat v nebytových prostorech žádné domácí či jakékoliv jiné zvíře ani do nebytových prostor nevnášet ani v nich nepřechovávat okolí nebezpečné, otravné či bojové látky nebo zbraně,
·         dodržovat veškerá protipožární a hygienická ustanovení a normy pro provoz nemovitostí a jejich příslušenství, včetně topných systémů,
·         zdržet se jakýchkoliv jednání, která by rušila nebo mohla ohrozit výkon ostatních užívacích a nájemních práv v objektu, v němž se nachází nebytové prostory,
·         jeden měsícpřed koncem této nájemní smlouvy na vyzvání umožnit pronajímateli prohlídky s dalším zájemcem o nájem nebytových prostor. Tato podmínka je závazná pouze v případě, že nebude prodloužena tato smlouva s nájemcem.
2.  Změny v nebytových prostorech včetně změn vnitřního vybavení, které patří pronajímateli, je nájemce oprávněn provádět pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Písemného souhlasu pronajímatele je třeba rovněž pro umístění jakékoliv reklamy či informačního zařízení.
3.  Nájemce může přenechat nebytové prostory nebo jejich část do podnájmu jiné osobě jen na základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
VI.
1.  Nájem nebytových prostor zanikne uplynutím doby, dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí.
2.  Pronajímatel i nájemce mohou ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí z důvodů uvedených v § 9 odst. 2 a 3 zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění. Výpověď musí být písemná a zaslaná druhé straně. Výpovědní doba činní třicet (30) dnů a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
3.  Smluvní strany si zasílají písemná oznámení na posledně uvedenou adresu, popř. datovou schránkou. Písemnost je doručena, jakmile ji druhá strana převezme. Právní účinky doručení písemnosti má i odmítnutí zásilky. Doporučené zásilky nebo zásilky určené do vlastních rukou adresáta se považují za doručené pátým dnem po jejich předání držiteli poštovní licence.
 
VII.
1.  V případě ukončení nájemního vztahu dle této smlouvy je nájemce povinen bez odkladu nebytové prostory vyklidit a předat zpět pronajímateli ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení a odstranit změny, které provedl na nebytových prostorech bez souhlasu pronajímatele. Škody způsobené nájemcem na nebytových prostorech a na zařízení a vybavení nebytových prostor, je nájemce povinen uhradit nebo odstranit na své náklady nejpozději v den předání nebytových prostor pronajímateli.
2. Pro případ, že nájemce nevyklidí nebytové prostory následující den po skončení nájemního poměru, pak se smluvní strany dohodly na tom, že nájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením nebytových prostor.
3.  Pro případ, že nájemce nevyklidí nebytové prostory následující den po skončení nájemního poměru, uděluje nájemce pronajímateli přímo touto smlouvou plnou moc k tomu, aby do nebytových prostor vstoupil a na náklady a nebezpečí nájemce nebytové prostory vyklidil a nechal vyklidit věci, které patří nájemci nebo jiným osobám a aby tyto věci uskladnil nebo nechal uskladnit na náklady a nebezpečí nájemce.
 
VIII.
1.   Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, i ty které nejsou uvedeny přímo v této smlouvě, se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.
2.   Nájemce potvrzuje, že si nebytové prostory dle této nájemní smlouvy prohlédl a shledal je ve stavu způsobilém k řádnému užívání podle této smlouvy.
3.   Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to formou číslovaných písemných dodatků. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis této smlouvy.
4.   Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že je stranám této smlouvy srozumitelná a že jsou si vědomy právních důsledků z této smlouvy plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 
 
 
 
V ....................................... dne ...........................................
 
 
            ...................................................                        ....................................................
                           Pronajímatel                                                          Nájemce

 


Vloženo:10.11.2013  
http://www.zakonycr.eu