zakonycr.eu

 

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SEZNAM A OZNÁMENÍ O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

 

Smlouva o postoupení pohledávek 

 
Článek I.
Smluvní strany
 
 
1.  ..................................................... s r.o., se sídlem .....................................
                IČO: .......................
                DIČ: .............................
Zastoupena: ..................................., jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu ...........................,  oddíl .........., vložka ...........
(dále jen postupitel)
 
A
 
2. ................................................... s.r.o., se sídlem .........................................
                IČO: ............................
                DIČ: ............................
 Zastoupena: ..................................., jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu ...................................., oddíl .............., vložka ............
(dále jen postupník)
 
uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle
níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto
 
Smlouvu o postoupení pohledávek:
Článek II.
Předmět smlouvy
 
2.1.
 Postupitel touto smlouvou bez jakýchkoliv výhrad či připomínek postupuje postupníkovi   postupované pohledávky uvedené za firmu ........................................................., IČ: ............................................., v celkové výši ………………………………………..Kč ( slovy: ………………….korun českých) pod sp.zn: ............................................................................. -  zapsané na LV ....................., katastrální území ..................., okres  .....................v příloze č.............. s příslušenstvím za dohodnutou cenu a postupník tyto pohledávky s příslušenstvím přijímá a zavazuje se za ně uhradit cenu uvedenou v článku III. Postupník přijímá postupované pohledávky ve stavu, ve kterém se k dnešnímu dni nacházejí
2.2.
Postupitel postupníkovi neodpovídá za dobytnost postupovaných pohledávek
2.3.
Postupitel předal veškeré dostupné podklady k postupovaným pohledávkám postupníkovi při podpisu této smlouvy, což postupník jejím podpisem potvrzuje.
2.4.
Postupitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi  postupovaných pohledávek postoupení dle této smlouvy.
 
 
Článek III.
Kupní cena, splatnost
3.1.
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za postoupení postupovaných pohledávek uvedených v příloze č. 1  této smlouvy ve výši ……………………………..,- Kč, slovy: ………………………….korunčeských.
3.2.
Kupní cena, uvedená v bodě 3.1. této smlouvy bude uhrazena v hotovosti oproti pokladnímu dokladu při podpisu této smlouvy, což postupník podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje.
 
Článek IV.
Místo, datace a podpisy smluvních stran
 
4.1
Smluvní strany tuto smlouvu uzavírají výlučně na základě svojí pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4.2
Smluvní strany tímto bez jakýchkoliv výhrad a připomínek prohlašují, že nejsou nijak omezeny ve své vůli tuto smlouvu uzavřít.
4.3.
Smluvní strany tímto bez výhrad prohlašují, že si tuto smlouvu řádně a pozorně přečetly, seznámily se s jejím obsahem a se všemi právními důsledky z uzavření této smlouvy plynoucími.
4.4.
Postupník tímto bez výhrad a připomínek prohlašuje, že projev vůle postupitele je dostatečně určitý a srozumitelný. Postupitel tímto bez výhrad a připomínek prohlašuje, že projev vůle postupníka je rovněž dostatečně určitý a srozumitelný.
4.5
Tato smlouva byla sepsána ve dvou rovnocenných vyhotoveních, přičemž všechna mají rovnocennou platnost originálu. Obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4.6 Oznámení o postoupení pohledávek bude zasláno dlužníkovi.
Po samostatném přečtení této Smlouvy o postoupení pohledávek každou smluvní stranou byla všechna její vyhotovení jednotlivými stranami obsahově i formálně bez jakýchkoliv výhrad a připomínek schválena a poté byla tato smlouva v níže uvedeném místě a níže uvedeného dne každou smluvní stranou na důkaz svobodného a vážného, určitého a srozumitelného projevu vůle v ní obsaženého vlastnoručně na každém vyhotovení níže podepsána.
 
 
 
 
V  ............................................., dne………....................................
 
…………………………………………………………                                                    ………………………………………………………
     ....................................................... s r.o.                                                                        .....................................................  s.r.o.
                Postupitel                                                                                                                                postupník
 
 
 
 
 
Příloha č. 1
 
 
Seznam pohledávek
 
 
 
o   Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
..........................................................................................
 
o   Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
..........................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................ a.s.
...............................................
...............................................
IČO: ......................................
 
Doporučeně
 
 
V ............................................,  dne ………............................
 
Věc:       OZNÁMENÍ O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK
Postupitel ...............................................s r.o., se sídlem ............................................................., IČO .............................................
 
na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne ………...................................................
 (dále též jen jako: věřitel),
 
Vám tímto
 
o z n a m u j e,
 
že níže uvedené  pohledávky věřitele za Vaším subjektem dne ………............................................ postoupil obchodní společnosti  ............................................... s.r.o.,  IČ: ...............................,se sídlem ............................................. (dále jen postupník). Veškerá plnění na pohledávky výše uvedeného věřitele proto směřujte přímo postupníkovi.
 
Seznam pohledávek:
 
o   Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
.........................................................................................................
o   Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
.........................................................................................................
 
 
 
 
 
 V .........................................., dne ……….......................................
 
                                                                                                              ……………………………………………….
                                                                                                              ..................................................................s r.o.

 


Vloženo:10.11.2013  
http://www.zakonycr.eu