zakonycr.eu

 

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

 

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

Firma / Osoba .
sídlem .......................................
IČ: .....................................
zastoupena jednatelem: ........................................
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ....................., oddíl .................., vložka ...................

tímto zplnomocňuje

pana ........................., adresa ............................................

k jednání s případnými zájemci o koupi majetku vedeného na LV ....., k.ů. ......., k jednání o výši ceny za prodej tohoto majetku, k jednání o znění smluv a dalších dokumentů nezbytných pro prodej tohoto majetku.


Tuto generální plnou moc uděluji, jakožto statutární zástupce – jednatel společnosti ......................... na dobu určitou.


Na důkaz pravé a svobodné vůle udělit tuto generální plnou moc, připojuji jako statutární zástupce společnosti .................................... svůj vlastnoruční, úředně ověřený podpis.


v .................... dne .....................

 

.....................................................
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generální plnou moc ve výše uvedeném rozsahu přijímám:
v ....................... dne ...........................


pan/í .........................................
bytem .............................................................

 


Vloženo:10.11.2013  
http://www.zakonycr.eu