zakonycr.eu

 

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC NA ZASTUPOVÁNÍ

 

 Generální plná moc

 

Já níže podepsaný .............................................., nar. .............................., člen představenstva společnosti

.........................................................................................................................

IČ: ................ , vedená v Obchodním rejstříku Krajského soudu ................., oddíl ......, vložka .....

 

zmočňuji tímto:

 

.......................................................................................................................................................................

 

aby mne ve všech věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, včetně uzavírání smluv s třetími osobami,
jejich změn a zániku, jednal za mě před soudy, správními orgány všech stupňů, obchodním rejstříkem, 
před orgány DI magistrátů, v bankách s dispozičním právem ke všem bankovním kontům společnosti, přijímal
doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky,
vzdával se nároků, podával opravné prostředky nebo odpory a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal,
jejich plnění potvrzoval, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Tuto plnou moc uděluji v rozsahu práv a povinností podle daňového řádu, občanského soudního řádu a zákonníku práce.

 

 

 

.......................................................

 

 

 

........................................................

 


Vloženo:15.12.2011  
http://www.zakonycr.eu