zakonycr.eu

 

DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU

 

Dohoda o skončení nájmu

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y

jméno:____________
rodné číslo:____________
bytem:____________
(dále jen „pronajímatel“)

a

jméno:____________
rodné číslo:____________
bytem:____________
(dále jen „nájemce“)

tuto DOHODU O SKONČENÍ NÁJMU

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

a. Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne ____________ nájemní smlouvu ohledně nájmu (dále jen „nájemní smlouva“ a „předmět nájmu“).
b. Tato dohoda upravuje práva a povinnosti stran při končení nájmu dle nájemní smlouvy.

 

2. PŘEDMĚT DOHODY

a. Smluvní strany se domluvily na skončení nájmu dle nájemní smlouvy, a to ke dni ____________.
b. Účastníci prohlašují, že nájemce doposud neuhradil pronajímateli na nájemném částku ____________ Kč za užívání předmětu nájmu v měsíci (dále jen „dlužné nájemné“). Nájemce uhradí pronajímateli dlužné nájemné nejpozději do ____________, a to v hotovosti k rukám pronajímatele či převodem na účet pronajímatele. Po uhrazení dlužného nájemného nebudou mít strany této dohody vůči sobě žádné závazky.

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a. Tuto dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
b. Tato dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této dohody a nahrazuje veškerá případná předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu této dohody.
c. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou (2) stejnopisech. Účastníci této dohody si její obsah přečetli,
prohlašují, že jsou s ním srozuměni a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

 

V _____________ dne V _____________ dne

 


____________________                      ____________________
Pronajímatel                                              Nájemce

 


Vloženo:27.11.2013  
http://www.zakonycr.eu