zakonycr.eu

 

NÁJEMNÍ SMLOUVA NA BYT 2

 

Nájemní smlouva

Smluvní strany

Jméno a příjmení: …………………………………,
Trvalé bydliště: …………………………………,
Rodné číslo: …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,
dále jen „pronajímatel“, na straně jedné

a

Jméno a příjmení: …………………………………,
Trvalé bydliště: …………………………………,
Rodné číslo: …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,
dále jen „nájemce“, na straně druhé

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

smlouvě o nájmu bytu:

 

I
Předmět nájmu

Pronajímatel je vlastníkem nemovitostí - budovy čp. …………. postavené na pozemku parc.č. ……….. a pozemku parc.č. ………… - zastavěná plocha a nádvoří o výměře ……….. m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci ………….. a k.ú. ……….., zaps. v katastru nemovitostí na LV č. ………….. u Katastrálního úřadu pro …………………………., katastrální pracovišti ………………….

Pronajímatel přenechává nájemci do užívání byt č. ……….., o velikosti …………, ……………. kategorie s příslušenstvím, sestávající se z …………………. v ………….. poschodí shora uvedené nemovitosti, o celkové výměře ……………… m2.

Nájemce se zavazuje byt řádně užívat, platit za užívání bytu nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu a plnit ostatní povinnosti stanovené mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Součástí užívání je též zařízení bytu, které je blíže specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.

Nájemce je oprávněn užívat byt pouze za účelem bydlení.

 

II
Doba trvání nájmu

Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou od … … … …. do … … … … …./neurčitou ode dne ……………… .

V případě sjednání nájmu na dobu neurčitou lze smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou,která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.

 

III
Nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním bytu

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné ve výši Kč ................., (slovy: ......................) měsíčně.

Smluvní strany se dohodly, že v nájemném jsou zahrnuty měsíční zálohy na úhradu za služby spojené s užíváním bytu, tedy zejména zálohy elektrickou energii, osvětlení společných prostor, vodné a stočné, odvoz domovního odpadu, úklid společných prostor, bytový fond, fond oprav (dále jen zálohy).

Pronajímatel jako vlastník bytu poskytne nájemci následující služby:

• dodávku vody z vodovodů a vodáren,
• osvětlení společných prostor v domě,
• kontrolu a čištění komínům,
• zajištění správy domu,
• ...

Popřípadě další služby na kterých se nájemce s pronajímatelem dohodnou; výše měsíčních záloh na jednotlivé služby ke dni uzavření této smlouvy je stanovena takto:

dodávka studené vody _______,- Kč
osvětlení společných prostor _______,- Kč
kontrola a čištění komínů _______,- Kč
správa domu _______,- Kč
celkem _______,- Kč
Zaplacené zálohy budou pronajímatelem vyúčtovány vždy pozadu, nejméně jedenkrát ročně na základě vyúčtování od dodavatelských společností a dle skutečné spotřeby. Nájemce se zavazuje, že uhradí veškeré nedoplatky vzniklé za dobu trvání nájmu na poskytovaných službách spojených s užíváním bytu, a to i v případ, že k vyúčtování dojde až po skončení nájmu. Případný nedoplatek nebo přeplatek zjištěný při vyúčtování je splatný do 15-ti dnů ode dne, kdy bylo vyúčtování doručeno nájemci. Dojde-li během trvání doby nájmu ke zvýšení cen, za které jsou-služby spojené s užíváním bytu poskytované dodavatelskými společnosti, smluvní strany se dohodnou na odpovídajícím zvýšení měsíčního nájemného. Pronajímatel je povinen nájemce na tuto skutečnost předem upozornit.

Nájemce se zavazuje platit nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu měsíčně bezhotovostní platbou na účet č.................................................., a to vždy předem, nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, za který se nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním bytu platí.

Při prodlení s peněžním plněním je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5% denní z dlužné částky až do zaplacení.

Nájemce a pronajímatel se domluvili, že při podpisu této smlouvy složí nájemce v hotovosti k rukám pronajímatele částku Kč ............................,- jako kauci. Tato částka bude po skončení nájemního vztahu nájemci vrácena za předpokladu, že nájemce nebude mít vúči pronajímateli žádný dluh, a to jak na nájemném, službách spojených s užíváním bytu či z titulu náhrady případné škody.

 

IV
Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci byt včetně jeho zařízení ve stavu zpúsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s nájmem bytu.

O předání bytu a jeho zařízení bude sepsán předávací protokol.

Pronajímatel se zavazuje nezasahovat do užívání bytu po dobu trvání nájmu, nebude-li jej nájemce užívat v rozporu s touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.

Pronajímatel se zavazuje provádět opravy bytu s výjimkou oprav uvedených v článku V.

Pronajímatel neodpovídá za ztráty nebo škody na majetku vneseného do bytu nájemcem, pokud ztrátu nebo vznik škody nezavinil.

 

V
Práva a povinnosti nájemce

Nájemce má právo na řádné a nerušené užívání bytu a služeb s užíváním bytu spojených.
Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem bytu a přebírá ho v tomto stavu do užívání.

Nájemce se zavazuje:

Nájemce nemůže bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provádět žádné stavební úpravy bytu, tedy ani výměnu dveří a dveřních zámků. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny na svůj náklad odstranil v termínu stanoveném pronajímatelem a nahradil pronajímateli případnou způsobenou škodu.

Nájemce odpovídá za ztráty, závady a další škody na bytě, jeho zařízení nebo jiném majetku pronajímatele způsobené jím nebo osobami zdržujícími se v bytě nebo domě s jeho souhlasem a je povinen je na vlastní náklady odstranit, případně nahradit, v termínu stanoveném pronajímatelem.

Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit potřebu oprav, ke kterým je povinen pronajímatel a umožnit mu jejich provedení. V opačném případě nájemce odpovídá za škody vzniklé pronajímateli nebo tímto osobám nesplněním této povinnosti.

Nájemce umožní pronajímateli přístup do bytu za účelem kontroly jeho stavu a způsobu užívání a to po předchozím oznámení a po dohodě s nájemcem, vždy za účasti nájemce nebo jeho zástupce. Nájemce nesmí být touto kontrolou obtěžován. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatelé měli k dispozici klíče od bytu pro případ nezbytné potřeby vstupu do bytu.

Pokud nedojde k prodloužení sjednané doby nájmu, je nájemce povinen měsíc před skončením nájmu umožnit zájemci prohlídku bytu v přítomnosti pronajímatele a nájemce nebo jejich zástupců. Pronajímatel uskuteční prohlídky bytu po předchozí dohodě s nájemcem.

Nájemce není oprávněn se na základě této smlouvy přihlásit k trvalému pobytu v bytě, který užívá na základě této nájemní smlouvy.

 

VI
Skončení nájmu

Nájem skončí uplynutím sjednané doby nebo písemnou dohodou o skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemcem nebo odstoupením od smlouvy.

Pronajímatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu byt v rozporu s touto smlouvou nebo trpí-li v důsledku jednání nájemce byt či jeho zařízení takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda nebo že mu hrozí značná škoda.

Pronajímatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 711 a § 711a občanského zákoníku, v platném znění.

V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, považuje se za den skončení nájmu patnáctý den ode dne, kdy bylo nájemci odesláno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.

Nájemce je povinen byt vyklidit nejpozději v den skončení nájmu a předat jej včetně jeho zařízení pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení při řádném užívání a údržbě. O předání bytu bude pořízen předávací protokol. V případě, že nájemce byt ke dni skončení nájmu nevyklidí, je pronajímatel oprávněn do bytu vstoupit a vyklidit a uskladnit věci nájemce na jeho náklady a nebezpečí.

Další užívání bytu nájemcem po skončení platnosti této smlouvy se považuje za užívání bez právního důvodu. Pronajímatel je oprávněn v případě prodlení nájemce s vyklizením bytu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč ....................... denně. Smluvní strany sjednávají, že i v případě neplatnosti této smlouvy zůstává sjednaná smluvní pokuta v platnosti.

Při skončení platnosti této smlouvy uplynutím doby určité nebo dohodou stran není pronajímatel povinen zajistit nájemci jakoukoliv bytovou náhradu, , v ostatních případech se povinnost pronajímatele zajistit bytovou náhradu řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 711 a násl.).

 

VII
Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vzniklé na základe této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecné platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.

Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou na základě dohody obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 

 

 

V ……………………………… dne …………………………………

 

 

Nájemce:                                                                                                        Pronajímatel:
……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

 

Dnešního dne …………………., nájemce ....................... převzal/a byt č.........., o velikosti ....., ..... kategorie, ve .... patře domu čp. ........., na adrese ............., ............., od pronajímatele

I
Vybavení

Kuchyň:
Pokoj:
Pokoj:
Koupelna:
WC:
Předsíň

II
Výrobní čísla a stavy měřidel

Elektroměr výrobní číslo: ……………… stav: ……………….
Plynoměr výrobní číslo: ……………… stav: ……………….
Měření vody výrobní číslo: ……………… stav: ……………….

III
Klíče

Klíče od vstupních dveří do domu: počet: ………..
Klíče od bytu počet: ………..
Klíče od poštovní schránky k bytu počet: ………..

 

 

Nájemce:                                                                 Pronajímatel:
…………………………………………………… ……………………………………………………

 

 


Vloženo:27.11.2013  
http://www.zakonycr.eu