zakonycr.eu

 

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SOULADU S USTANOVENÍM § 663 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

 

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

Pan/í .....................................
nar. .......................................
bytem ...................................................
(dále jen „Pronajímatel“)

a

Pan/í .....................................
Nar ........................................
Bytem .........................................................
(dále jen „Nájemce“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouvu o nájmu ............................
v souladu s ustanovením § 663 a násl. občanského zákoníku

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Pronajímatel pronajímá nájemci ..................................., výr. číslo................................. (dále jen „movitá věc“) a Nájemce tuto ........................ do nájmu od Pronajímatele přijímá.
1.2. Movitá věc, včetně návodu k použití, a další příslušenství dle rozpisu ....................................................................................... převzal Nájemce před podpisem této smlouvy.
Nájemce potvrzuje, že movitou věc při převzetí dobře prohlédl a vyzkoušel a že je způsobilá k běžnému užívání.

2. NÁJEMNÉ

2.1. Smluvní strany sjednaly nájemné ve výši ...............................,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ....................................
2.2. Nájemce je povinen platit nájemné měsíčně, vždy do .................. dne kalendářního měsíce, na účet Pronajímatele č. ......................................... vedený u  ........................................

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Nájemce je oprávněn používat Movitou věc po sjednanou dobu pro účely své podnikatelské činnosti.
3.2. Nájemce nesmí přenechat Movitou věc do podnájmu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele.
3.3. Nájemce je povinen o Movitou věc řádně pečovat, zejména aby nedošlo ke škodě. V případě poruchy je Nájemce povinen Pronajímatele vyrozumět. Náklady na odstranění poruch nese v celém rozsahu Nájemce.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.
4.2. Tato smlouva se uzavírá se na dobu určitou od .............................. do .....................................
4.3. Bez ohledu na výše uvedené je Pronajímatel oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že Nájemce bude v prodlení s úhradou dlužného nájemného o více jak ......................... dnů. Výpovědní lhůta činí v takovém případě ................... dny.
Nájemce je povinen Movitou věc vrátit Nájemci na adrese Nájemce v poslední den nájmu.
4.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
Smluvní strany souhlasí s celým obsahem smlouvy, což stvrzují svými podpisy.

 


V .......................... dne ..................................                                           V ..................... dne ..........................(podpis)                                                                                                             (podpis)
..............................................                                                                               ........................................
Pronajímatel                                                                                                      Nájemce

 


Vloženo:21.11.2013  
http://www.zakonycr.eu