zakonycr.eu

 

SMLOUVA O VYPŮJČENÍ VĚCI

 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE VĚCI

Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat.
(§ 659 Občanského zákoníku)


Pan/í ..............................
Nar. ..................
Bytem ...........................................
(dále jen jako „půjčitel“)

a

Pan/í ..............................
Nar. .......................
Bytem..............................................
(dále jen jako „vypůjčitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o výpůjčce

I.

Půjčitel vypůjčuje dnešním dnem vypůjčiteli ................................, výrobní číslo: ........................................ ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
Vypůjčitel je na základě této smlouvy po dohodnutou dobu oprávněn .................................. bezplatně užívat, a to výhradně pro ............................................
Vypůjčitel je povinen ................................ chránit před poškozením, ztrátou a zničením.

II.

Vypůjčitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí ............................... a potvrzuje, že ............................ je bez viditelných či jiných zjevných vad.
Vypůjčitel není oprávněn přenechat .............................. k užívání jinému.

III.

Výpůjčka je sjednána na dobu od ................................ do ................................

IV.

Vypůjčitel se zavazuje vrátit .............................. Půjčiteli v místě bydliště Půjčitele nejpozději do dne .......................................
V případě prodlení s vrácením ...................................... zaplatí Vypůjčitel smluvní pokutu ve výši ...............................,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na případnou náhradu škody.

V.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každého z účastníků.
Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

 

V ............................ dne .........................                                                                                   V ......................... dne .....................

 

................................................, půjčitel                                                                                      ........................................, vypůjčitel
(podpis)                                                                                                                                           (podpis)

 


Vloženo:21.11.2013  
http://www.zakonycr.eu