zakonycr.eu

 

OKEČ KONČÍ, NAHRADÍ HO CZ-NACE

 

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE).

Pro podnikatele její zavedení znamená kupříkladu povinnost uvádět ve vybraných příležitostech kód své činnosti podle této nové klasifikace.
Převodník OKEČ do CZ-NACE naleznete na stránkách Českého statistického úřadu.

Také je nutno pozorně sledovat jednotlivé kódy CZ-NACE ve vybraných dotačních titulech, protože některé výzvy jsou otevřeny jen pro podnikatele s určitým kódem CZ-NACE. Často je totiž jednou z podmínek, kterou musí podnikatel splnit, aby mohl žádat dotaci, realizování projektu v určité oblasti CZ-NACE, která je příslušným programem podporována.

Proč byla CZ-NACE zavedena?

Odvětvového třídění ekonomických činností se užívá ve státní statistice, zejména v analytických pracích a při sestavování národních účtů. První klasifikace vytvořena v ČR pro tyto účely - OKEČ - byla zavedena do statistické praxe v roce 1994. S ohledem na závazky vůči OSN, Mezinárodnímu měnovému fondu a vzhledem k připravovaným dohodám s Evropskými společenstvími (ES) bylo již při přípravě OKEČ rozhodnuto plně vycházet ze statistické klasifikace ekonomických činností ES - NACE revize 1.

To značí mimo jiné, že třídění je prakticky převzato do úrovně čtyř míst z klasifikace NACE a pouze na pátém místě byly vytvořeny upřesňující položky vyjadřující některá národní specifika. Proto přechod na klasifikaci CZ-NACE by neměl činit pro podnikatele významnější potíže.

Nová klasifikace CZ-NACE má zohlednit technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních patnáct let, a tedy být relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu, jako i lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi, protože je součástí systému statistických klasifikací, které vznikly pod záštitou Statistické divize OSN.

NACE je akronym pro Statistickou klasifikaci ekonomických činností (Nomenclature générale des activités economiques dans les Communautés Européennes), kterou používá Evropská unie od roku 1970. Přídomek „CZ“ v jejím názvu označuje její českou verzi.

Předchůdci NACE ze šedesátých let byly klasifikace NICE pro těžební a zpracovatelský průmysl, energetiku a stavebnictví a NCE pro obchodní aktivity, jako i klasifikace služeb a zemědělství.

Samotná NACE vznikla v roce 1970 proto, aby pokryla všechny ekonomické činnosti. Po první revizi, provedené nařízením Rady EHS/3037/90 z 9. října 1990, byla nařízením Evropského parlamentu a Rady ES/1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým zavedena druhá revize NACE. Tato druhá revize NACE se v celé EU začne používat povinně od 1. ledna 2008. Všechny statistiky tedy v rámci Evropské unie, které se vztahují k ekonomickým činnostem, musí být prováděny podle NACE nebo národních klasifikací z ní odvozených.

Jak je klasifikace CZ-NACE uspořádaná?

CZ-NACE představuje hierarchické uspořádání činností, dané kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů a výrobků do jednotlivých statistických položek. Každá položka klasifikace zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění.

NACE se skládá ze systematické části, vysvětlivek a metodické příručky. Struktura NACE je čtyřúrovňová. První úroveň (sekce) je označena alfabetickým kódem, druhá úroveň, (oddíly), je označuje dvojmístný číselný kód, třetí úroveň (skupiny), charakterizuje trojmístný číselný kód a poslední čtvrtá úroveň (třídy), označuje čtyřmístný číselný kód.

Je samozřejmé, že ideální by bylo, kdyby statistické jednotky byly ve své činnosti co nejvíce homogenní, aby mohly být jednoznačně zatříděny. V praxi tomu tak však mnohdy není a vzniká řada problémů, protože většina jednotek provádí činnosti smíšeného charakteru. Proto je nezbytné stanovit hlavní, čili převažující, činnost jednotky, která zpravidla tvoří největší část celkové přidané hodnoty. Hlavní činnost se v praxi určuje podle výrobků, které jednotka produkuje, nebo podle služeb, které poskytuje. Rozpočtové jednotky se zpravidla zatřiďují podle charakteru činnosti, pro kterou byly zřízeny.

Podle této činnosti je následně jednotka zatříděna do klasifikace. Základní orientaci umožňuje systematická část klasifikace. Při zatřiďování podle klasifikace NACE nezáleží na typu vlastnictví statistické jednotky, nezáleží na tom, zda je jednotka obchodní společnost, zda je v soukromém nebo státním vlastnictví. NACE zahrnuje i samostatné kategorie pro nerozlišovanou výrobu zboží a služeb domácností pro vlastní potřebu. Tyto kategorie mají za úkol vypovídat o podílu ekonomických činností domácností. Jasně definovatelné činnosti domácností jsou klasifikované na jiných místech NACE.

 

 

 


Vloženo:29.06.2015  
http://www.zakonycr.eu