zakonycr.eu

 

SEZNAM MAJETKU ÚPADCE-NAVRHOVATELE

seznam majetku a závazků obchodní společnosti v souladu s §4 odst.3 z.č.328/1991 Sb., ve znění změn a doplňků

 

Seznam majetku úpadce - navrhovatele
seznam majetku a závazků obchodní společnosti v souladu s §4 odst.3 z.č.328/1991 Sb., ve znění změn a doplňků.
 
 
Společnost:                 …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                                    …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č. ...........
             (dále jen „navrhovatel")
 
 
majetek navrhovatele:
1.   ……………………………………………………………………………………………………………
2.   ……………………………………………………………………………………………………………
3.   ……………………………………………………………………………………………………………
4.   ……………………………………………………………………………………………………………
5.   ……………………………………………………………………………………………………………
6.   ……………………………………………………………………………………………………………
7.   Navrhovatel má zřízen účet u ……………………….. a.s., pobočka …………………………….., č.ú.: ………………...……, na němž se ke dni sepsání tohoto seznamu nachází …............………….,-Kč.
8.   Navrhovatel je věřitelem:
a.   …………………………………………………………………………………………………..
b.   …………………………………………………………………………………………………..
c.   …………………………………………………………………………………………………..
9.   Závazky navrhovatele:
a.   …………………………………………………………………………………………………..
b.   …………………………………………………………………………………………………..
c.   …………………………………………………………………………………………………..
 
 
Prohlašuji tímto, že tento seznam je správný a úplný, na důkaz čehož připojuji níže svůj podpis.
 
 
 
 
Datum a místo:             ………………………………….
 
 
Podpisy:                      ………………………………….

 


Vloženo:18.04.2010  
http://www.zakonycr.eu