zakonycr.eu

 

PLNÁ MOC PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

aby jeho osobu ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, především tedy, aby přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklady a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, podával trestní oznámení a insolvenční návrhy a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc zmocnitel uděluje i v rozsahu práv

 

 
A d v o k á t n í   k a n c e l á ř
JUDr. ……………………….., ………………, ……… - …………………………..
Plná moc pro insolvenční řízení
 
 
Já níže podepsaný zmocnitel, pan…………………., r.č. ……………./…………., bytem …………., ……………………., tímto zmocňuje advokáta JUDr. ……………….. se sídlem advokátní kanceláře ……………., ……… - ………………….., aby jeho osobu ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, především tedy, aby přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklady a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, podával trestní oznámení a insolvenční návrhy a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Tuto plnou moc zmocnitel uděluje i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu, exekučního řádu a insolvenčního zákona a to jako procesní plnou moc k vymáhání dluhu …………..,- Kč s přísl. vůči za dlužníkem panem ………………., r.č. ……………/……., bytem ……………………….., ………………………., ………….. a to i ve věcech souvisejících.
Jsme si vědomi, že zmocněnec, advokát JUDr. ………………. si za sebe může určit zástupce, pokud jich bude více, souhlasíme s tím, aby každý z nich jednal samostatně.
 
Datum a místo:             …………………………………………….
 
Podpis:                        zmocnitel ……………………………………
 
Přijímám zmocnění a ustavuji svými zástupci ve stejném rozsahu tyto advokáty:
………………………………………………………………………………………………………….
 
Datum a místo:             ………………………………………., zmocněnec ……………………….

 


Vloženo:18.04.2010  
http://www.zakonycr.eu