zakonycr.eu

 

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ A SEZNAM DLUŽNÍKŮ PŘÍLOHA K INSOLVENČNÍMU NÁVRHU

nemá žádné zaměstnance ani žádné dlužníky. Potvrzuje dále, že toto sdělení je správné a úplné

 

Seznam zaměstnanců a seznam dlužníků
Příloha k insolvenčnímu návrhu
(podávané dlužníkem)
 
 
................................. soud v …………………...
………………………………................................
………………………………................................
………………
 
 
Navrhovatel - insolvenční dlužník:
…………..…………..…………..
IČ:                      …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                         …………..…………..…………..
zastoupená:                 …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č.
 
 
 
p r o h l a š u j e ,
 
 
že nemá žádné zaměstnance ani žádné dlužníky.
 
Potvrzuje dále, že toto sdělení je správné a úplné.
 
 
 
 
Podpis:                                   ……………………………………………….

 


Vloženo:18.04.2010  
http://www.zakonycr.eu