zakonycr.eu

 

INSOLVENČNÍ NÁVRH-PODÁVANÝ DLUŽNÍKEM

S poukazem na skutečnosti shora uváděné a označenými listinnými důkazy (přílohami tohoto insolvenčního návrhu) prokázané, má navrhovatel za to, že jsou dány zákonné podmínky k tomu, aby nadepsaný insolvenční soud rozhodl o úpadku navrhovatele a o jeho řešení konkursem.

 

Insolvenční návrh
(podávaný dlužníkem)

 
 
 
................................. soud v …………………...
………………………………................................
………………………………................................
………………
 
 
Navrhovatel - insolvenční dlužník:
…………..…………..…………..
IČ:                      …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                         …………..…………..…………..
zastoupená:                 …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č.
 
 
 
podává tento
 
Návrh na zahájení insolvenčního řízení
 
(insolvenční návrh)
 
 
Dvojmo
 
Datum a místo:             ……………………………………………….
 
Přílohy:
 
č. 1 - originál aktuálního výpisu z obchodního rejstříku navrhovatele
č. 2 - rozvaha a výkaz zisku a ztráty k datu……………
č. 3 - seznam majetku
č. 4 - seznam závazků
č. 5 - seznam dlužníků a seznam zaměstnanců
 
 
 
I.
            Shora označený navrhovatel (insolvenční dlužník) je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………… v oddíle C, vložce …………... Rozhodující činností v rámci zapsaného předmětu podnikání navrhovatele je „……………………………….“ a „…………………………….“. 
 
Důkaz:     originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku navrhovatele (viz příloha č. 1)
 
 
II.
Dominantním předmětem činnosti navrhovatele byla ………….. činnost. Tato činnost byla realizována v období let …………. Zde popsat vývoj „života“ společnosti !
 
 
Způsobené předlužení navrhovatele vedlo jednatele společnosti k přijetí opatření v zásadě završených podáním tohoto insolvenčního návrhu, když po zodpovědném posouzení situace, v níž se navrhovatel nacházel, došel k závěru, že narostlou výši závazků a jejich příslušenství již reálně nelze uspokojovat, resp. uspokojit. 
 
Navrhovatel ve shora uváděných souvislostech již fakticky ukončil své podnikání.  
 
Stav úpadku navrhovatele ve formě předlužení je zřejmý z rozvahy k ……….. (viz příloha č. 2) jako dosud posledního výstupu z účetnictví navrhovatele.
 
Z toho pro ilustraci jen rozhodující hodnoty:
 
Neuhrazené ztráty z minulých let činí ……….. tis. Kč proti základnímu kapitálu ve výši ……………….. Kč, vlastní kapitál je ve výši -…………. Kč.
 
Navrhovatel nemá žádný reálný majetek, který by se dal zpeněžit. Seznam majetku je uveden v příloze č. 3. Peněžní prostředky uvedené v rozvaze k …………… byly nutně a důvodně použity na úhradu nákladů spojených s …………..
 
            Navrhovatel konstatuje, že splňuje (kromě podmínky předluženosti ve smyslu ust. § 3 odst. 3 insolvenčního zákona) i druhou základní definiční podmínku úpadku, a to pluralitu věřitelů. Navíc navrhovatel je v platební neschopnosti, neboť při pluralitě věřitelů není schopen plnit zákonně přípustným způsobem peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.
 
Aktuálními věřiteli navrhovatele jsou tyto obchodní společnosti a podnikatelé:
 
Věřitel                                                             Výše závazku                          Právní důvod
 
………………………………………………            ……………………………….       …………………….
 
………………………………………………            ……………………………….       …………………….
 
………………………………………………            ……………………………….       …………………….
 
………………………………………………            ……………………………….       …………………….
 
                                               Celkem:
 
Seznam závazků je uveden v příloze č. 4.
 
Navrhovatel uvádí, že nepopírá co do důvodu nebo co do výše žádnou z uvedených pohledávek věřitelů. Dále prohlašuje, že uvedení věřitelé nemají proti němu právo na uspokojení ze zajištění. 
 
Dále navrhovatel uvádí, že nemá žádné zaměstnance a neeviduje žádné dlužníky (viz příloha č. 5).
 
 
III.
            S poukazem na skutečnosti shora uváděné a označenými listinnými důkazy (přílohami tohoto insolvenčního návrhu) prokázané, má navrhovatel za to, že jsou dány zákonné podmínky k tomu, aby nadepsaný insolvenční soud rozhodl o úpadku navrhovatele a o jeho řešení konkursem.
 
            Navrhovatel tedy - s poukazem na svou povinnost danou mu ust. § 98 odst. 1 insolvenčního zákona - navrhuje, aby nadepsaný insolvenční soud vydal usnesení obsahující mimo jiné tyto výroky:
 
1.   Zjišťuje se úpadek dlužníka ………………………… s.r.o. se sídlem …………………………….., ………………………………, okres ………………….., PSČ ………………., IČ ………………….
2.   Na majetek dlužníka ………………………… s.r.o. se sídlem …………………………….., ………………………………, okres ………………….., PSČ ………………., IČ …………………, se prohlašuje konkurs.
3.   Ustanovuje se insolvenční správce ………………………….ze seznamu insolvenčních správců vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.
 
 
IV.
            Navrhovatel závěrem sděluje soudu, že ke dni podání návrhu nedisponuje finančními prostředky, z nichž by mohl uhradit zálohu na náklady konkursu.
 
 
 
Podpis:                                   ……………………………………………….

 


Vloženo:18.04.2010  
http://www.zakonycr.eu