zakonycr.eu

 

MANŽELÉ BUDOU PLATIT I STARÉ DLUHY SVÝCH PARTNERŮ A TO CELÉ

 

V rámci přijímání nového občanského zákoníku došlo také ke změnám v exekučním řádu.
Jednou ze změn je možnost postihnout společné jmění manželů, a to i soudem zúžené, nebo zrušené i v případě, že dluh vznikl jednomu z manželů před vstupem do manželství.

Jak se taková strašná věc do zákona dostala?

Zákon pochází ze sněmovního tisku 930. Ovšem původní vládní návrh obsahoval pojistku proti zneužití.

Změna paragrafu 42 v exekučním řádu zněla původně takto:
§ 42

(1) Exekuci na součást společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li
o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání společného jmění jen jednomu z manželů.

(2) Exekuci na součást společného jmění manželů lze dále nařídit také tehdy, jde-li
o vydobytí dluhu, který vznikl povinnému ještě před uzavřením manželství.

(3) Jde-li o vydobytí

a) dluhu podle odstavce 1, který
1. vznikl proti vůli druhého manžela, jenž nesouhlas projevil vůči
oprávněnému bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl,
2. spočívá v povinnosti plnit výživné,
3. vznikl z protiprávního činu, nebo

b) dluhu podle odstavce 2,
může být společné jmění manželů postiženo jen do výše, kterou by představoval
podíl povinného, kdyby společné jmění povinného a jeho manžela bylo
zrušeno a vypořádáno podle § 742 občanského zákoníku.

(4) Vznikl-li vymáhaný dluh v době, od které uplynulo méně než 6 měsíců do
změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu, nepřihlíží se při nařízení
exekuce ke smlouvě nebo rozhodnutí soudu, jimiž k této změně nebo vyloučení
zákonného majetkového režimu došlo. To neplatí, došlo-li k ujednání režimu
rozšíření rozsahu společného jmění.

(5) Při posuzování skutečností podle odstavců 2 a 3 exekutor vždy přihlédne k
tomu, co v řízení vyšlo najevo.

Ovšem dne 10.6.2013 kdosi, asi z ústavně právního výboru, propašoval do zákona ořezání pojistky proti zneužití.
Tato změna poté prošla Parlamentem, Senátem i Prezidentem. Ani jedna z těchto institucí si této změny asi nevšimla.

Od 1.1.2014 bude platný zákon znít takto:
§ 42

(1) Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také
tehdy , jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství
nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do
společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také
majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto,
že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen
jeho stávající rozsah, nebo že byl smlouvou zúžen rozsah
společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění
nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

(2) Při posuzování skutečností podle odstavce 1 exekutor vždy přihlédne
k tomu, co v řízení vyšlo najevo.

Ten původní vládní návrh bych chápal.
Opravdu asi šlo jen o zamezení "úniku" dlužníků do manželství se zúženým SJM.
Ovšem to, co má ve finále platit jde mnohem dál.

Platný zákon Vám totiž lidi říká, nežeňte se, nevdávejte, naopak se rozvádějte.
Dnes totiž jeden ani nemá jak zjistit zda vůbec něco dluží.
Tak Vám Váš milovaný ani nemusí lhát, že nic nedluží.
A pak bum, za pár měsíců bomba a o majetek příjde i člověk, který se provinil jen tím, že má někoho rád a vzal si ho. 

 


Vloženo:03.02.2014  
http://www.zakonycr.eu