zakonycr.eu

 

NÁMITKA VĚCNÉ NEPŘÍSLUŠNOSTI EXEKUČNÍHO SOUDU

Věcně příslušným soudem v prvním stupni exekuce je soud okresní / soud obvodní (pro Prahu). § 45 Věcná a místní příslušnost soudu (1) Věcně příslušným exekučním soudem je v prvním stupni okresní soud. (2) Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

 

Námitka věcné nepříslušnosti exekučního soudu
 
 
Krajskému soudu v        .................................................,
se sídlem:                    ..................................................
 
Ke sp.zn.                     ..................................................
 
 
 
Oprávněný:       ............................., bytem: ..........................................., narozen: .............
 
Povinný:           ............................., bytem: ..........................................., narozen: .............
 
 
Námitka věcné nepříslušnosti exekučního soudu ohledně exekuce nařízené Krajským soudem v ...................................., se sídlem: ......................................... ........................................................, usnesením ze dne .............., č.j. ....................
 
 
Namítám věcnou nepříslušnost Krajského soudu v ..................................., se sídlem: ......................................................................................................................
 
Přestože Krajský soud v ...................................... rozhodoval v nalézacím řízení jako soud prvního stupně (rozsudek ze dne ........................., č.j. ....................., a to s ohledem na skutečnost, že se jednalo o spor ohledně proplacení směnky, není dle ustanovení § 45 odst. 1 zák.č. 120/2001 Sb., soudem věcně příslušným k nařízení exekuce.
 
Důkaz:
·         kopie usnesení, jím byla nařízena exekuce, ze dne .................., č.j. .....................
 
 
 
V …………………………….dne ……………..                             
 
 
 
povinný

 


Vloženo:18.04.2010  
http://www.zakonycr.eu