zakonycr.eu

 

NÁMITKA MÍSTNÍ NEPŘÍSLUŠNOSTI EXEKUČNÍHO SOUDU

V případě změny trvalého bydliště, než je uvedeno v usnesení soudu, lze podat povinným námitku k přeložení případu do místa současného trvalého bydliště a místopříslušného soudu. § 45 Věcná a místní příslušnost soudu (1) Věcně příslušným exekučním soudem je v prvním stupni okresní soud. (2) Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

 

Námitka místní nepříslušnosti exekučního soudu
 
 
Okresnímu soudu v        .................................................,
se sídlem:                    ..................................................
 
Ke sp.zn.                     ..................................................
 
 
Oprávněný:       ............................., bytem: ..........................................., narozen: .............
 
Povinný:           ............................., bytem: ..........................................., narozen: .............
 
ohledně exekuce nařízené Okresním soudem v ........................................, se sídlem: ............................................................................., usnesením ze dne .........., č.j. .................................
 
 
 
Namítám místní nepříslušnost Okresního soudu v ................................................., se sídlem: ........................................................................................................., a to z toho důvodu, že na adrese v usnesení, jímž byla nařízena exekuce, již delší dobu nebydlím. Tato skutečnost byla známa i .......................................... soudu v .............................., se sídlem: .................................................................................., který rozhodoval ve věci jako soud druhoinstanční, což dokládám ověřenou kopií rozhodnutí druhoinstančního soudu.
 
 
Důkaz:
·         ověřená kopie rozhodnutí vydaného ................................. soudem v .................. ................................., dne ................................, č.j. .............................
·         kopie usnesení, jím byla nařízena exekuce
·         potvrzení o přihlášení k pobytu ze dne ..................
 
 
 
V …………………………….dne ……………..                             
 
 
 
povinný

 


Vloženo:18.04.2010  
http://www.zakonycr.eu