zakonycr.eu

 

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ POSTIHEM NEMOVITOSTI

Nařízení exekuce odesílá soudní exekutor všem účastníkům řízení (např. u exekuce na srážky ze mzdy je toto odesíláno povinnému a jeho manželovi, plátci mzdy, oprávněnému). Tento dokument obsahuje a konkretizuje věci, které jsou exekucí přímo postihnuté (mzda, stipendium, důchod, movité věci, ochranné známky atp.).

 

Exekutorský úřad v        …………………………………........
Exekutor                      ……………………………………….
Sídlo                            ……………………………………….
Město                          ……………………………………….
PSČ                             ……………………………………….
Banka                          ……………………………………….
Účet č.                         ……………………………………….
 
Ke sp.zn.:                    …………………….........................
 
 
Exekuční příkaz
                          
Soudní exekutor, pověřený provedením exekuce na základě usnesení ……..………. soudu v…………………………………….. ze dne …………….., kterým byl nařízen výkon pravomocného a vykonatelného rozsudku ………………………...…… soudu v ………………………. ze dne .…………….. č.j.: ……………...…….., k uspokojení pohledávky oprávněného …………………………………… v částce ……………………… s …….. % úroky …….….…………. od ….…………. do zaplacení, jakož i nákladů exekuce proti povinnému ………………………… rozhodl o provedení exekuce
 
I.
 
Postižením jiných majetkových práv povinného a to:
prodejem nemovitosti povinného, a to:
 
1.   zapsaných na listu vlastnictví č…… u Katastrálního úřadu pro .......................... kraj se sídlem v …………… - Katastrálního pracoviště ............................., pro obec a kat. území…………
2.   zapsaných na listu vlastnictví č…… u Katastrálního úřadu pro ............................ kraj se sídlem v …………… - Katastrálního pracoviště .............................. pro obec a kat. území…………
 
II.
 
Povinnému se zakazuje, aby označené nemovitosti převedl na někoho jiného nebo je zatížil a jakkoliv jinak s nimi nakládal.
Povinnému se ukládá,aby do………… dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu exekutorovi, zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo; pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.
 
 
Poučení: Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek
 
 
V …………………………….dne ……………..                             
 
 
Soudní exekutor

 


Vloženo:18.04.2010  
http://www.zakonycr.eu