zakonycr.eu

 

UPOZORNĚNÍ O ZAMÝŠLENÉM VÝKONU ZÁSTAVNÍHO PRÁVA DRAŽBOU

Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem dlužníkem splněna včas, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky zpeněžením zástavy. Totéž platí, pokud byla pohledávka po splatnosti splněna jen z části nebo nebylo-li zaplaceno příslušenství. Zástavu lze zpeněžit dražbou nebo soudním prodejem.

 

Upozornění o zamýšleném výkonu zástavního práva dražbou
 
 
...............................................
...............................................
...............................................
....................
 
doporučeně do vlastních rukou s doručenkou
 
 
 
 
Upozornění o zamýšleném výkonu zástavního práva
 
 
Vážený pane,
 
Věřitel ..............................., sídlem ...................................................., IČ: ...................... má za dlužníkem, panem .............................., trvale bytem .............................................................., narozen ............................ - splatnou pohledávku, vyplývající z úvěrové smlouvy reg. číslo ............ ze dne ........... uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem:, na níž není plněno. Tato pohledávka je zajištěna zástavním právem k nemovitostem v katastrálním území ..............................., obec ..............................., okres ..............................., a to objektu bydlení č.p. .......... v části obce ............................... na pozemku parcelní číslo .............., zapsaným pro uvedené k.ú. ............................... a obec ............................... na listu vlastnictví č................. vedeném Katastrálním úřadem pro ........................ kraj se sídlem v ..............................., Katastrálním pracovištěm .............................., na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne ................, jejíž právní účinky nastaly povolením vkladu zástavního práva pod č.j. ...................... dnem ........... .
 
Protože jsou splněny veškeré podmínky pro zpeněžení předmětu zástavy a podání návrhu na provedení nedobrovolné dražby výše popsaných zastavených nemovitostí stanovené zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, upozorňuji Vás v souladu s ust. § 165 občanského zákoníku na zamýšlený výkon zástavního práva věřitele.
 
Současně Vám sděluji, že od doručení tohoto upozornění nesmí zástavce s předmětem zástavy nakládat.
 
S pozdravem
 
Datum a místo:             .............................................
 
 
Podpisy:                       .............................................

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu