zakonycr.eu

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ - NEDOBROVOLNÉ PROVÁDĚNÉ

Účastník dražby musí zaplatit dražební jistotu na účet dražebníka, pokud je dražební jistota složena v den a místě dražby, nemusí toto uvádět v prohlášení. Účastník dražby musí prohlásit, že není vyloučen z dražby dle zákona o VD.

 

Čestné prohlášení
účastníka dražby dobrovolné - nedobrovolné prováděné dle zák. č. 26/2000 Sb.
 
 
Datum a místo konání dražby:
dne: ……… na adrese sídla dražebníka
 
Dražebník:       ……………………………….
se sídlem:         ……………………………….
IČ :                   ……………………………….
 
Já, níže podepsaný: ……………………….……, narozen ……………….......…..…, bytem ……………………….…….…… jako účastník dražby
 
 
tímto p r o h l a š u j i,
 
že jako osoba fyzická splňuji podmínky účastníka předmětné dražby a že nejsem osobou vyloučenou z dražby, jak je uvedeno zejména v ustanovení §3 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách.
 
Současně prohlašuji, že jsem v souladu s „Dražební vyhláškou" zaplatil dražební jistotu řádně a včas.
 
 
Datum a místo:             ……………………….……………
 
 
Podpisy:                       ……………………….……………

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu