zakonycr.eu

 

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ DANI Z PŘÍJMŮ

§ 33 Registrační povinnost daňových subjektů (1) Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,13) je povinen do třiceti dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost. (2) Začne-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně do třiceti dnů. (3) Poplatník je povinen oznámit správci daně do třiceti dnů zřízení stálé provozovny a její umístění na území České republiky. Zpravidla třicet dnů před zrušením této stále provozovny oznámí tuto skutečnost správci daně. (4) Plátce daně je povinen pod

 

Oznámení o ukončení činnosti podléhající dani z příjmů
(§33 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno:             ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
 
 
Vážení,
tímto oznamuji, že od …………. nepobírám žádné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, pronájmu ani jiné zdanitelné požitky.
 
Tento stav vznikl na základě ukončených smluv o pronájmu ……………………………., který od výše uvedeného dne budu využívat pouze k vlastním nepodnikatelským účelům.
 
Děkuji, že toto berete na vědomí a svou povinnost považuji za splněnou.
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu