zakonycr.eu

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZOVÁNÍ ČÁSTI ŽIVNOSTI

Dojde-li ke změnám skutečností uvedených v odstavcích 1 a 6, zejména zanikne-li jeho daňová povinnost u některé z daní, je povinen tyto změny oznámit správci daně do patnácti dnů ode dne, kdy nastaly

 

Oznámení o přerušení provozování části živnosti
(§ 31 odst. 12 dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
§ 33 ost. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
Jméno - Firma ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                      
Vážení,
oznamuji částečné přerušení provozování živnosti na dobu určitou od ………………. do ……………. (maximálně na dobu dvou let) u těchto živnostenských listů.
 
č.j.: ………………………………              vydaný v …………………………            dne ……………..
Předmět podnikání ………………………………………………………………………………….
č.j.: ………………………………              vydaný v …………………………            dne ……………..
Předmět podnikání ………………………………………………………………………………….
 
 
 
V …………………………………… dne ……………….
 
                                                                                                          …………………………
                                                                                                          podpis poplatníka
 
V …………………………………… dne ……………….
 
 
                                                                                                          ………………………….
                                                                                                          podpis pracovníka a razítko
                                                                                                          finančního úřadu

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu