zakonycr.eu

 

OPRAVA VAD PODÁNÍ NA VÝZVU SPRÁVCE DANĚ

Vady, které jsou na daňovém přiznání nebo hlášení opravuje daňový subjekt na výzvu správce, který vady zjistil. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě uvedené ve výzvě, bude sankcionován. Většinou se jedná o vady v součtech, vyplnění údajů o plátci atp.. Jedná se o povinnost nepeněžité povahy. § 40 Daňové přiznání a hlášení (1) Daňové přiznání nebo hlášení je povinen podat každý, komu vzniká v souladu s tímto zákonem nebo zvláštním předpisem tato povinnost, nebo ten, koho k tomu správce daně vyzve. Daňové přiznání se nepodává v průběhu konkurzu. Není-li v tomto nebo v jiném daňovém zákoně stanoveno jinak, daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo hlášení. (2) Daňové přiznání nebo hlášení lze účinně podat jen na tiskopise, vydaném ministerstvem nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem. Součástí daňového přiznání nebo hlášení jsou i přílohy vyznačené v příslušném tiskopise. Při dovozu plní f

 

Oprava vad podání na výzvu správce daně
(§40 a násl. dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
dne ................. mi bylo doručena Vaše výzva ve věci opravy vad mého podání „Přiznání k dani z přidané hodnoty". Opravy vad jsem provedl na novém formuláři v příloze tohoto dopisu, jenž odesílám v zákonné lhůtě.
 
Věřím, že vše bude nyní v pořádku a omlouvám se za způsobené komplikace.
 
Zůstávám s pozdravem
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
Přílohy: Opravený formulář daňového přiznání

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu