zakonycr.eu

 

ODVOLÁNÍ RUČITELE K VÝZVĚ PLNĚNÍ Z DŮVODU, ŽE PLNĚNÍ BYLO UPLATNĚNO VE VĚTŠÍM, NEŽ ZÁKONNÉM ROZSAHU

Prodejem majetku z exekuce jeuhrazen daňový nedoplatek. Přesahující částka po odečtení nákladů exekuce a prodeje majetku je vrácena na účet daňového subjektu. Pokud postačuje exekuční majetek jen na část daňového nedoplatku, může správce daně vyzvat subjekt k plnění rozdílu. Jestliže je daňový subjekt vyzván k plnění částky vyšší, než je zbytek dlužné částky (vč. příslušenství a nákladů řízení), lze se proti této skutečnosti odvolat. § 57 Základní pojmy (1) Daňovým dlužníkem je každý, kdo je podle zvláštního zákona povinen platit daň nebo vybranou a sraženou daň odvádět. (2) Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající daňovou povinnost podle tohoto zákona nebo zvláštních předpisů. (3) Daňová povinnost vzniklá před smrtí fyzické osoby přechází na dědice. (4) Daňová povinnost zaniklých právnických osob přechází na jejich právní nástupce. (5) Daňový nedoplatek jsou povinni zaplatit také ručitelé, pokud jim zákon povinnost ručení ukládá a p

 

Odvolání ručitele k výzvě plnění z důvodu, že plnění bylo uplatněno ve větším, než zákonném rozsahu
(§57a dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
odvolávám se k Vaší výzvě ze dne …………., kdy jsem byl osloven jako ručitel k plnění daňové povinnosti daňového dlužníka. K tomuto sděluji, že plnění bylo již uhrazeno a to formou výkonu exekuce, který byl veden proti mému majetku.
 
Vzhledem k tomu, že na úhradu daňového nedoplatku byl použit prodej nemovitosti sídla mé společnosti, celkový výtěžek přesáhl daňový dluh, jehož jsem byl ručitelem.
 
Navrhuji, aby mi byl přeplatek výtěžku z exekuce poukázán na můj výše uvedený účet
 
 
Děkuji
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu