zakonycr.eu

 

ODVOLÁNÍ PROTI ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ PŘEPLATKU

§ 64 Přeplatky a úrok (1) Částka plateb převyšující splatnou daň včetně příslušenství daně je daňovým přeplatkem. (2) Přeplatek se použije na úhradu případného nedoplatku u jiné daně nebo, není-li takového nedoplatku, jako záloha na dosud nesplatnou daňovou povinnost na dani, u které přeplatek vznikl. Daňový přeplatek se použije i na úhradu daňového nedoplatku téhož daňového dlužníka u jiného správce daně, u něhož je nedoplatek evidován, požádá-li o to tento správce daně tak, aby tento požadavek došel správci daně, u něhož je evidován daňový přeplatek, ještě před jeho vrácením, nejpozději však do dne lhůty nároku na jeho vrácení. K požadavku se připojí vykonatelný výkaz nedoplatků, které mají být přeplatkem uhrazeny; pokud bude požadavek uplatněn prostřednictvím propojených automatizovaných daňových informačních systémů, stačí předložit vykonatelný výkaz nedoplatků dodatečně do deseti dnů od uplatnění požadavku na úhradu nedoplatků. Požadavku nelze vyhovět, neexistuje-li v době

 

Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku
(§64 zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
s výrokem uvedeným ve Vašem rozhodnutí mi nezbývá než nesouhlasit a z daného důvodu podávám proti rozhodnutí odvolání.
 
Správce daně konstatoval, že ke dni podání žádosti na mém osobním daňovém účtu nebyl evidován vratitelný přeplatek, a tento přeplatek nevznikl ani ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti.
 
K danému uvádím, že jsem dne …4. 1. 2004…. podal přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2003. Dle popsaného přiznání mi vznikl přeplatek ve výši …………, o který jsem na daném formuláři zároveň požádal. Zákon o správě daní a poplatků ve svém ust. § 40 odst. 1 uvádí, že daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo hlášení. V mém případě zákon stanovuje interval tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V zákoně není stanoveno, že je daň splatná až posledním dnem této lhůty. Z těchto důvodů se domnívám, že v mém případě byla daň splatná již …4. 1. 2004…. a nárok na vrácení daně byl oprávněný a v souladu se zákonem. 
 
Navrhuji, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno a přeplatek vrácen na výše uvedený účet.
 
Za vaši odpověď a nápravu děkuji
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu