zakonycr.eu

 

ODVOLÁNÍ PROTI ZAJIŠŤOVACÍMU PŘÍKAZU PRO POMINUTÍ DŮVODŮ

Odvolání proti zajišťovacímu příkazu není odkladné. Správce ve většině případů určí základ na ohroženém vybrání daně dle pomůcek. Zajišťovací příkaz, o kterém se jedná v ovolacím řízení a není rozhodnuto správcem do 30ti dnů, pozbývá platnosti. V odvolání se uvádějí rozhodné důvody, které správce přesvědčí o stabilitě společnosti a daňové platební morálce. § 71 Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň (1) Je-li odůvodněná obava, že úhrada nesplatné nebo dosud nestanovené daně bude v době jejich splatnosti a vymahatelnosti nedobytná nebo že v této době bude vybrání daně spojeno se značnými obtížemi, může správce daně s uvedením důvodů, pro něž pokládá vybrání za ohrožené, vydat zajišťovací příkaz. V zajišťovacím příkaze uloží daňovému subjektu, aby nejdéle do tří dnů v příkaze uvedenou částku daně zajistil ve prospěch správce daně, a to způsobem v příkaze uvedeným, zejména složením jistoty na jeho účet nebo do určené depozitní úschovy. (2) Složí-li daňový s

 

Odvolání proti zajišťovacímu příkazu pro pominutí důvodů
 (§71 odstavec 3 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                       Číslo jednací ……………………………………..
 
 
Vážení,
na základě zajišťovacího příkazu ze dne ............... pod č.j. ............................ mi byla uložena povinnost uhradit částku ……………………………. pro zajištění daně.
 
V zajišťovacím příkazu byl uveden důvod ………………………………………. . Tento se mi zdá velmi nepravděpodobný a hospodářské výsledky za posledních šest měsíců osvědčují, že problém s vybráním daně u mé firmy rozhodně nehrozí. V návaznosti na toto jsem schopen dodat aktuální účetní závěrku a další dokumenty spojené s předsmlouvanými transakcemi.
 
Proti tomuto příkazu se odvolávám a navrhuji, aby byl zrušen v plném rozsahu.
 
 
Děkuji v úctě
 
 
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu