zakonycr.eu

 

ODVOLÁNÍ PROTI UMOŽNĚNÉMU ROZSAHU ZPŮSOBU NAHLÍŽENÍ DO SPISU

Nahlížení do spisu je podrobně a srozumitelně popsáno v níže uvedené §§§ úpravě. § 23 Nahlížení do spisů (1) Daňový subjekt je oprávněn nahlédnout do spisů týkajících se jeho daňových povinností, s výjimkou částí spisu uvedených v odstavci 2. Správce daně je povinen o každém nahlížení do spisů pořídit úřední záznam. (2) Daňový subjekt není oprávněn nahlížet do úřední korespondence s jinými státními orgány, do rejstříku, pomůcek, zápisů a rozhodnutí sloužících výlučně pro potřeby správce daně a dalších podkladů, do nichž nelze umožnit nahlédnutí s ohledem na povinnosti zachovat v tajnosti poměry jiných daňových subjektů. Není-li ohrožen zájem jiného daňového subjektu nebo jiných osob zúčastněných na daňovém řízení, může správce daně v odůvodněných případech nutných pro další průběh daňového řízení povolit nahlédnutí i do těchto písemností. Důvody tohoto nahlédnutí uvede vždy výslovně v úředním záznamu. Toto omezení při nahlížení do spisů platí přiměřeně i při zapůjčení spisů

 

Odvolání proti umožněnému rozsahu způsobu nahlížení do spisu
(§23 odst. 1 a 4 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
odvolávám se tímto v zákonné lhůtě k rozsahu, kterým mi bylo umožněno nahlédnout do mého osobního spisu.
 
Žádal jsem, abych mohl nahlédnout do spisu, do složky obsahující dokument týkající se mé společnosti s evidenčním číslem ................................... . Toto mi nebylo umožněno, přičemž mi bylo sděleno, že se jedná o neveřejnou část.
 
Dovoluji si Vás tímto vyzvat k nápravě, protože tímto nejsou ohroženy informace vymezené §23 odstavce 2 zákona o správě daní a poplatků.
 
Vaši odpověď očekávám na mé adrese.
 
V úctě
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu