zakonycr.eu

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ VE VĚCI USTANOVENÍ ZÁSTUPCE PRO DAŇOVÉ ŘÍZENÍ

Správce daně je oprávněn ustanovit zástupce pro řízení bez souhlasu samotného daňového subjektu. Toto je možné například v situaci, kdy kontrolovaný není schopen z důvodu změny zdravotního stavu svéprávně obhajivat svá tvrzení atp., tzn. jde o osoby nesvéprávné či nezpůsobilé. Pominou-li u subjektu napadené důvody správcem daně, lze se proti tomu rozhodnutí ve stanovené lhůtě odvolat. § 10 Zastupování (1) Za fyzické osoby, které nemohou před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, jednají jejich zákonní zástupci.7) Pokud nebyl opatrovník soudem ustanoven, stanoví zástupce pro daňové řízení správce daně. (2) Správce daně může ustanovit zástupce také tomu, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit písemnost na známou adresu a který nezmocnil žádného zástupce, jakož i tomu, kdo byl stižen duševní nebo jinou poruchou, pro kterou nemůže v řízení jednat, nebo kdo není schopen srozumitelně se vyjadřovat. Správce daně

 

Odvolání proti rozhodnutí ve věci ustanovení zástupce pro daňové řízení
(§10 odst. 1 a 2 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
Vážení,
vzhledem k Vašemu rozhodnutí ze dne ..............., kdy byl ustanoven mým zástupcem pan .................................., jakožto ............................................... ve věci jednání daňového řízení, k vaší doměnce o mém špatném duševním zdravotním stavu sděluji níže uvedené skutečnosti.
 
Uvádím, že v současné době jsem již naprosto zdráv a duševně v pořádku. Toto je osvědčeno lékařskou zprávou ze dne ..............., kterou v příloze dokládám.
 
Proti Vašemu rozhodnutí se tímto odvolávám v zákonné lhůtě a navrhuji, abyste rozhodnutí zrušili v rámci mého zájmu se řízení účastnit osobně.
 
Děkuji za odpověď a kladné vyřízení tohoto odvolání.
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Přílohy: Lékařská zpráva

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu