zakonycr.eu

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O ZAMÍTNUTÍ ODVOLÁNÍ

§ 49 Postup správce daně (1) Správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, rozhodne o odvolání sám, pokud mu v plném rozsahu vyhoví. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Správce daně může rozhodnout o odvolání i v případě, že mu vyhoví pouze částečně. Proti takovému rozhodnutí je přípustné odvolání. (2) Správce daně odvolání zamítne, jestliže a) je nepřípustné, b) je podáno po stanovené lhůtě, c) je podáno osobou k tomu nepříslušnou. Proti zamítnutí odvolání podle písmene a) až c) se lze odvolat. (3) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být odůvodněno, pokud se v něm nevyhovuje odvolání v plném rozsahu. V odůvodnění rozhodnutí podle odstavce 1 se musí správce daně vypořádat se všemi důvody v odvolání uvedenými. V odůvodnění rozhodnutí podle odstavce 2 uvede správce daně jen důvody, pro které bylo odvolání zamítnuto, a ostatními důvody ve věci samé se nezabývá. (4) Pokud správce daně o odvolání podle odstavců 1 a 2 sám nerozhodne, postoupí odvolání s

 

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí odvolání
(§49 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
dne ............... jsem se odvolal k rozhodnutí čj. ............................. ve věci .................................................... .
 
toto mé odvolání bylo zamítnuto z důvodu nesplnění časové lhůty stanovené v zákoně pro podání takového odvolání. K tomuto sděluji, že zákonem vymezenou lhůtu jsem dodržel a co víc, odvolání jsem doručil přímo na podatelně Finančního úřadu v ................................ .
 
Protože se Vaše rozhodnutí k mému odvolání odkazuje na nepřesné skutečnosti, navrhuji aby toto výše uvedené rozhodnutí bylo zrušeno.
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Přílohy: - kopie podání
-     kopie odvolání

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu