zakonycr.eu

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIPUŠTĚNÍ K ZASTUPOVÁNÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ Z DŮVODU STŘETU ZÁJMŮ

K daňovému řízení nebude připuštěna osoba - zástupce, která může mít v rámci řízení předpoklady pro naplnění ustanovení §11 ve smyslu střetu zájmů. Toto může být velmi sporné. Vzhledem k tomu, že je zástupce zavázán podávat informace správné a pravdivé, ve smyslu střetu zájmů může mít zástupce zájem např. poškodit daňový kontrolovaný subjekt (vyřazení z konkurenčního prostředí, může získat informace zneužitelné v obchodním styku atp.). Taková osoba bude samozřejmě z řízení vyloučena a trestní zákon i na takové jednání pamatuje. V odvolání je nutno vyvrátit pochybnosti napadené rozhodnutím správce daně. § 11 Vyloučení ze zastupování (1) Správce daně je oprávněn k daňovému řízení nepřipustit nebo z daňového řízení vyloučit též zástupce, pokud by došlo ke střetu se zájmy zastupovaného nebo ke střetu zájmů daňových subjektů v daňových věcech zastupovaných týmž zástupcem. (2) Je-li zástupcem daňový poradce nebo advokát (dále jen "daňový poradce"),7a) nemůže ho správce daně vylouči

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřipuštění k zastupování v daňovém řízení z důvodu střetu zájmů
(§11 odstavec 1 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
na základě Vašeho rozhodnutí ve věci výše uvedeného čísla jednacího oznamuji následující. Vaše odůvodnění, že zastupováním zastupovaného by došlo ke střetu zájmů není relevantní. Pravdou je, že zastupovaný provádí obchodní aktivity ve stejném oboru jako jedna z mých společností, avšak výsledné produkty jsou naprosto rozdílné. Střet zájmů zde nemůže vzniknout a případné obavy z toho, že bych zastupovaného zastupoval se skrytým úmyslem vyřadit jej z obchodní soutěže není možné. Toto opodstatňuji tím, že již více než 8 let vzájemně spolupracujeme a dodáváme si nejen polotovary k produkci, ale předáváme i zákazníky, pro které naše momentální kapacita výroby nenachází využití.
 
Vzhledem k tomu, že mě jako daňového poradce zastupovaný oslovil osobně, jsem přesvědčen o nemožnosti střetu zájmů jak v obchodě tak v morálních záležitostech, protože si je sám vědom skutečností, se kterými v průběhu řízení přijdu do styku. S tímto přímo souvisí i moje povinnost zachovávat mlčenlivost, kterou mi ukládá jako daňovému poradci zákon. Jsem si dále vědom trestní odpovědnosti, která pro mě v případě zneužití informací v obchodním styku vyplývá.
 
Proto navrhuji, aby Vaše výše uvedené rozhodnutí bylo zrušeno a mohl jsem se zúčastnit jako zástupce jednání.
 
V úctě
 
                                                                                               ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Přílohy: - kopie plné moci

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu