zakonycr.eu

 

ODVOLÁNÍ PROTI EXEKUCI NA NEDOPLATEK DANĚ

§ 73 Vymáhání daňových nedoplatků (1) Nezaplatí-li daňový dlužník splatný daňový nedoplatek včetně nedoplatku na pokutách uložených podle tohoto zákona v zákonné lhůtě, vyzve ho správce daně, aby daňový nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě, nejméně osmidenní, a upozorní ho, že po uplynutí této náhradní lhůty přikročí bez dalšího k vymáhání daňového nedoplatku. Proti výzvě se lze odvolat ve lhůtě patnácti dnů. Odvolání nemá odkladný účinek. (2) Vymáhání lze zahájit i bez výzvy, pokud hrozí nebezpečí, že účel vymáhání bude zmařen, nepřistoupí-li se k vymáhání neprodleně. (3) Vymáhání nedoplatku provádí správce daně, u něhož je daňový dlužník evidován, daňovou exekucí. O provedení exekuce může správce daně požádat též soud nebo soudního exekutora.27a) (4) Exekuční titul pro daňovou nebo soudní exekuci je a) vykonatelný výkaz nedoplatků, b) vykonatelné rozhodnutí, jímž se ukládá peněžité plnění, c) splatná částka zálohy na daň. (5) Výkaz nedoplatků se sestavuje z ú

 

Odvolání proti exekuci na nedoplatek daně
(§73 odst. 2, 8 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
na základě exekučního příkazu ze dne ..........., který mi byl doručen dne ........ se v zákonné lhůtě 15 dnů odvolávám a uvádím následující.
 
Nesouhlasím s tímto výkonem z důvodu, který jsem uvedl již v protokolu při ústním jednání před správcem daně dne .......... . Tento uvedený důvod pro odložení exekuce zajišťuje úplné splacení mého nedoplatku ke dni ........... a to na základě ručitelského závazku společnosti .............................., IČ: ................................. se sídlem ....................................................., která je mým největším odběratelem a má také zájem na tom, abych i nadále pokračoval ve výrobě. Tetno ručitel se zavázal za mne plnit daňový nedoplatek ke dni ............... na účet Finančního úřadu .............................. a to v plném rozsahu.
 
Navrhuji tedy, aby byla výše uvedená exekuce zastavena ke dni vypršení termínu ručitelského závazku a to i s ohledem to, že výkon zahájení daňové exekuce byl proveden bez výzvy.
 
Děkuji za pochopení.
 
V dokonalé úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Příloha: - ručitelský závazek
-     výpis z účtu ručitele ke dni .............

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu