zakonycr.eu

 

ODVOLÁNÍ O ROZHODNUTÍ O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ Z DŮVODU PROCESNÍHO ROZHODNUTÍ

Řízení bude zastaveno, pokud bude splněna jedna z podmínek dle §27 odst. 1. Není-li to pravdou, lze se k tomuto odvolat, avšak je třeba prokázat tvrzení skutečností napadajících rozhodnutí správního orgánu. § 27 Zastavení řízení (1) Není-li v tomto nebo zvláštním zákoně stanoveno jinak, daňové řízení se zastaví, jestliže a) vzal navrhovatel zpět svůj návrh dříve, než o něm bylo rozhodnuto, pokud to zákon připouští, b) je právním nástupcem stát, c) se zjistí během řízení, že navrhovatel není podle zvláštních předpisů daňovým subjektem, d) byla zmeškána zákonná lhůta, kterou nelze dále prodloužit nebo navrátit v předešlý stav a nebo žádosti o to byly zamítnuty, e) bylo ve věci návrhu již pravomocně rozhodnuto, nejde-li o rozhodnutí prozatímní povahy (procesní), f) nebyla s návrhem vyrovnána poplatková povinnost stanovená zvláštním zákonem ani dodatečně na výzvu, g) odpadl důvod řízení, h) jde o nepřípustné podání. (2) Rozhodnutí o zastavení řízení podle

 

Odvolání o rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu procesního rozhodnutí
(§27 odst. 1 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
dne ................. mi bylo doručeno Vaše rozhodnutí ve věci ..................................., kde mi sdělujete, že zastavujete odvolací řízení z důvodů, o kterých již bylo v době podání mého odvolání pravomocně rozhodnuto. K tomuto namítám, že se jednalo pouze o procesní, tedy rozhodnutí prozatímní povahy a to dle § 27 odst. 1e) zákona umožňuje podání mého odvolání.
 
Podání mého odvolání bylo podáno dne ……………, ve věci v tuto dobu nebylo pravomocně rozhodnuto.
 
Podotýkám, že toto předmětné odvolání bylo podáno v zákonné lhůtě a proto navrhuji obnovu řízení a zrušení Vašeho rozhodnutí o zastavení řízení v plném rozsahu. Jako důkaz dokládám kopie rozhodných dokumentů.
 
Za Vaši odpověď a nápravu děkuji
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Přílohy: Kopie dokladu o odeslání odvolání

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu