zakonycr.eu

 

ODVOLÁNÍ K VÝZVĚ PLNĚNÍ RUČITELE Z DŮVODU, ŽE SE NEJEDNÁ O RUČITELE

Jste-li vyzván rozhodnutím k plnění závazku za daňový subjekt jako ručitel, lze se k tomuto odvolat tímto dokumentem, pokud nejste ručitelem. K této situaci může dojít v praktickém případě, kdy v rámci exekučního nebo vymáhacího řízení pracovníci kanceláře vyhledávají jinou osobu a kontaktují např. právě Vás (podobná identita). § 57 Základní pojmy (1) Daňovým dlužníkem je každý, kdo je podle zvláštního zákona povinen platit daň nebo vybranou a sraženou daň odvádět. (2) Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající daňovou povinnost podle tohoto zákona nebo zvláštních předpisů. (3) Daňová povinnost vzniklá před smrtí fyzické osoby přechází na dědice. (4) Daňová povinnost zaniklých právnických osob přechází na jejich právní nástupce. (5) Daňový nedoplatek jsou povinni zaplatit také ručitelé, pokud jim zákon povinnost ručení ukládá a pokud jsou k plnění této platební povinnosti správcem daně vyzváni. Proti této výzvě se může ručitel odvolat. V o

 

Odvolání k výzvě plnění ručitele z důvodu, že se nejedná o ručitele
(§57a dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
odvolávám se k Vaší výzvě ze dne …………., kdy jsem byl osloven jako ručitel k plnění daňové povinnosti daňového dlužníka.
 
K tomuto sděluji, že nejsem ručitelem zmíněného daňového subjektu. Zde došlo nezřejmému omylu, protože se jmenuji stejně jako Vámi oslovovaný ručitel, avšak rodné číslo a datum narození se liší.
 
Z tohoto důvodu odmítám plnit za dlužný daňový subjekt, společnost …………………………, IČ: …………………………, protože jsem s touto společností nikdy nepřišel do styku a nikdy jsem nepodepsal ručitelský závazek.
 
Dle tohoto navrhuji, aby byla tato moje ručitelská povinnost tímto zrušena. Důkazy jsou uloženy v přílohách.
 
 
Děkuji
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Příloha:            - fotokopie mého rodného listu
                        - fotokopie občanského průkazu
                        - čestné prohlášení

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu