zakonycr.eu

 

INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS O PROVEDENÍ MIMOŘÁDNÉ FYZICKÉ INVENTARIZACE POKLADNÍ HOTOVOSTI

Zápis jako doklad o provedení a výsledku fyzické inventury pokladny, slouží jako účetní doklad a dále jako doklad pro případné řešení zjištěného schodku hmotně odpovědným zaměstnancem.

 

Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti
(§ 29 zákona o účetnictví)
 
 
Společnost:      …………………………………………
IC:                    …………………………………………
Sídlo:               …………………………………………
 
Inventarizace ke dni:                 ……………………..
Zahájení inventarizace:              ……………………..
Ukončení inventarizace:            ……………………..
Způsob inventarizace:               Přepočítávání hotovosti
 
Název účtu:                              Pokladna č. ………
 
Stav zjištěný inventurou:           ……………………………
Stav v účetnictví:                      ……………………………
Rozdíl:                                     …………………………… (inventarizační výše)
 
Pokladní hotovost v pokladně č. ………v uvedené inventarizační výši souhlasí / nesouhlasí s částkou ve výši vykazovanou v pokladní knize k datu ……………..
 
Prohlášení hmotně odpovědného pracovníka:
Prohlašuji, že inventura pokladny č. …………. byla provedena řádně a to v mé přítomnosti za účasti ………… svědků (pan …………………………… a pan ……………………………). V případě schodku souhlasím se srážkami ze mzdy ve výši, kterou stanovíme dohodou následně ve splatnosti nejdéle ……….. let.
 
 
Datum a místo:             ………………………………………………
 
 
Podpisy:                      ………………………… - hmotně odp.pracovník
 
                                   ………………………… - osoba provádějící inventuru
 
                                   ………………………… - svědek
 
                                   ………………………… - svědek

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu