zakonycr.eu

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K ŽÁDOSTI DLE § 55A NEBO § 65

§ 55 Postup při obnově řízení Postup při obnově řízení (1) Obnovu řízení povolí nebo nařídí správce daně, který ve věci rozhodl v posledním stupni. (2) Správce daně nařídí obnovu řízení z úřední povinnosti, pokud nezaniklo právo na vyměření daně. Povolení nebo nařízení obnovy řízení má vůči takto přezkoumávanému rozhodnutí odkladné účinky až do doby doručení rozhodnutí ve věci vydaného v obnoveném řízení s výjimkou zajišťovací exekuce. (3) Při změně místní příslušnosti rozhoduje o návrhu na obnovu řízení nebo ji nařizuje správce daně, který je místně příslušný v době podání návrhu. (4) V rozhodnutí o povolení nebo nařízení obnovy řízení se vysloví, v jakém rozsahu se řízení obnovuje a z jakých důvodů. (5) Proti rozhodnutí, jímž se obnova řízení povoluje nebo nařizuje, se nelze samostatně odvolat. Byla-li rozhodnutím žádost o obnovu řízení zamítnuta, lze se proti němu odvolat. (6) Nové řízení ve věci provede správce daně, který ve věci rozhodl v prvním stupni; rozhodl-li o obnov

 

Čestné prohlášení k žádosti dle § 55a nebo § 65
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                      Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                      
 
 
Prohlašuji, že v období tří let před podáním žádosti o prominutí
 
-     příslušenství daně dle § 55a *)
-     daňového nedoplatku § 65 *)
 
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ze dne …………….. jsem k dnešnímu dni:
 
-     obdržel *) individuální veřejnou podporu v režimu „de minimis“, tj. do částky odpovídající ekvivalentu 100 000 EUR podle Nařízení komise Evropských společenství (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory de minimis, z prostředků veřejných rozpočtů, v celkové výši ……..,- Kč
 
Rozpis poskytnuté veřejné podpory (poskytnutých veřejných podpor) v režimu „de minimis“
 
Částka poskytnuté veřejné podpory ………………………..
Den poskytnutí veřejné podpory ……………………
 
-     neobdržel *) individuální veřejnou podporu v režimu „de minimis“ tj. do částky odpovídající ekvivalentu 100 000 EUR podle Nařízení komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory de minimis, z prostředků veřejných rozpočtů.
 
Současně prohlašuji, že jsem srozuměn s povinností vrátit poskytnuté finanční prostředky, včetně předepsaného úroku, pokud budou údaje v tomto prohlášení shledány jako neúplné nebo nepravdivé. Pokud do doby obdržení rozhodnutí o prominutí příslušenství daně dojde ke změně ve výši obdržené veřejné podpory v režimu „de minimis“, neprodleně tuto skutečnost oznámím svému místně příslušnému finančnímu úřadu.
 
 
                                                                                              ……………………………………….
                                                                                                       Podpis
*) nehodící se škrtněte

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu