zakonycr.eu

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OPRÁVNĚNOSTI NEPODÁVAT PŘIZNÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE S PŘÍJMY ZE ZAHRANIČÍ

Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4), pokud neuplatňuje odečet úroků podle § 15 odst. 7 a 8 z hypotečního úvěru banky, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem, a pokud neuplatňuje výpočet daně ze společného základu daně manželů podle § 13a. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň zvláštní sazbou daně, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6000 Kč. Rovněž není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. Daňové přiznání za zdaňovací období je povinen podat i poplatník uvedený v § 2 odst. 3, který u

 

Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance s příjmy ze zahraničí)
(§38g odst. 2 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon o daních z příjmů)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                      
 
 
Vážení,
Prohlašuji, že jsem ve zdaňovacím období ………….. dosáhl pouze příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zahraničí, které jsou dle § 38k zákona o daních z příjmů vyjmuty ze zdanění. Dále prohlašuji, že pro dané zdaňovací období ………… neuplatňuji nezdanitelné částky podle § 15 odst. 1 písm. b) až f).
 
Tyto údaje jsou pravdivé a úplné. Jsem si vědom, že úmyslným uvedením nesprávného nebo neúplného údaje anebo zatajením požadovaného údaje správnímu orgánu se dopouštím přestupku podle § 21 odst. 1 písm. b), popř. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů nejsem povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob a proto vám tuto skutečnost dávám na vědomí.
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu