zakonycr.eu

 

SDĚLENÍ O ZASTUPOVÁNÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

V řízení se může daňový subjekt nechat zastoupit. Plná moc může být pro jeden úkon (vyprší splněním úkolu), generální (odvolává se) nebo pročasový úsek (vyprší uplynutím doby). § 10 Zastupování (1) Za fyzické osoby, které nemohou před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, jednají jejich zákonní zástupci. Pokud nebyl opatrovník soudem ustanoven, stanoví zástupce pro daňové řízení správce daně. (2) Správce daně může ustanovit zástupce také tomu, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit písemnost na známou adresu a který nezmocnil žádného zástupce, jakož i tomu, kdo byl stižen duševní nebo jinou poruchou, pro kterou nemůže v řízení jednat, nebo kdo není schopen srozumitelně se vyjadřovat. Správce daně ustanoví zástupce také právnické osobě, pokud vzniknou pochybnosti o tom, kdo je oprávněn jednat jejím jménem. Proti rozhodnutí o ustanovení zástupce se lze odvolat. (3) Daňový subjekt, jeho zákonný zástupce

 

Sdělení o zastupování v daňovém řízení
(§10 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                       Č.j. ..................................................................
 
                                                                      
Vážení,
tímto sděluji, že v daňovém řízení, které mi bylo oznámeno dne ............. jsem si zvolil zástupce, pana .............................., den narození ........................., trvale bytem na adrese ............................................ . Tento zástupce bude jednat ve věci plného rozsahu vyměřeném plnou mocí, kterou mu k tomuto účelu uděluji.
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
Příloha:            Plná moc

 


Vloženo:13.04.2010  
http://www.zakonycr.eu