zakonycr.eu

 

PLNÁ MOC K PŘEBÍRÁNÍ PÍSEMNOSTÍ - GENERÁLNÍ NEOMEZENÁ

Plná moc může být časově omezená nebo neomezená. Plnou moc zmocněnec podepíše s tím, že ji přijímá. Udělení plné moci zmocněnci pro doručování podléhá oznamovací povinnosti. Podává se příslušnému správci daně. § 17 Doručování (1) Správce daně doručuje úřední písemnosti zpravidla poštou. Tyto písemnosti může však doručit i svými pracovníky. (2) Doručuje se v bytě, provozovně, obchodní místnosti, kanceláři a nebo pracovním místě, kde se osoba, jíž má být doručeno (dále jen "příjemce"), zdržuje. Písemnosti určené daňovému poradci se doručují v jeho kanceláři. Doručení mimo tyto místnosti je platné, nebylo-li přijetí odepřeno. (3) Není-li místností uvedených v odstavci 2, může se doručit všude, kde doručovatel příjemce zastihne. (4) Do vlastních rukou se příjemci doručují písemnosti, a) u nichž tak stanoví výslovně zákon, b) je-li den doručení rozhodný pro počátek běhu lhůty, jejíž nesplnění by pro příjemce mohlo být spojeno s právní újmou, c) stanoví-li tak správc

 

Plná moc k přebírání písemností - generální neomezená
(§17 odstavec 7 dle zákona O správě daní a poplatků)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
Udělujeme tímto plnou moc pro přebírání všech písemností spojených s jednáním v daňovém řízení panu ……………………………….., narozenému …………………………., trvale bytem …………………………………. .
 
Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou do odvolání.
 
 
 
 
Zmocnitel:        …………………………………….
 
 
Za zmocněnce přebral dne ………….. a souhlasí ………………………………………..

 


Vloženo:13.04.2010  
http://www.zakonycr.eu