zakonycr.eu

 

OZNÁMENÍ ZÁNIKU ÚČASTI VE SPOLEČNOSTI

Od daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny vklady vložené podle zvláštního zákona do základního kapitálu obchodních společností nebo družstev (dále jen "vklad"). Je-li vkladem nemovitost, osvobození se neuplatní, jestliže do pěti let od vložení vkladu zanikne účast společníka v obchodní společnosti nebo člena v družstvu (dále jen "společník"), s výjimkou případu úmrtí společníka, a nemovitost není společníku vrácena. Po dobu těchto pěti let neběží lhůta pro vyměření daně. Zánik účasti ve společnosti nebo členství v družstvu do pěti let od vložení nemovitosti jako vkladu je společník povinen oznámit do 30 dnů ode dne zániku účasti nebo členství místně příslušnému správci daně; součástí tohoto oznámení je i sdělení o způsobu vypořádání.

 

Oznámení zániku účasti ve společnosti
(§20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí)
 
 
Jméno - Firma   ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                      
 
 
 
Vážení,
oznamuji Vám v souladu s výše citovaným ustanovením zákona, že u mé osoby došlo k zániku účastni ve společnosti ………………….., a to dne …………………. Součástí tohoto oznámení je i sdělení o způsobu vypořádání, které přikládám přílohou.
 
Nemovitost, která byla do společnosti vložena, a která podléhala pětiletému testu pro osvobození, mi byla vrácena.
           
           
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
Příloha: způsob vypořádání

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu