zakonycr.eu

 

OZNÁMENÍ UKONČENÍ PLATNOSTI ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE PRO DORUČOVÁNÍ - PŘI ČASOVĚ NEOMEZENÉM MANDÁTU

Právnická osoba v hlášení uvede též svůj statutární orgán a případně osoby, které jsou kromě tohoto orgánu za ní v daňových věcech oprávněny jednat. Jde-li o daňový subjekt se sídlem nebo bydlištěm v cizině, uvede vždy svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. Dokument lze snadno modifikovat pro osoby, které mají bydliště v zahraničí a podnikají na území ČR. § 33 Registrační povinnost daňových subjektů (1) Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,13) je povinen do třiceti dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující den po dni rávní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost. (2) Začne-li poplatník vykonávat

 

Oznámení ukončení platnosti zmocnění zástupce pro doručování - při časově neomezeném mandátu
(§33 odstavec 6 dle zákona O správě daní a poplatků)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                                                                                            
 
Vážení,
oznamuji tímto, že jsem dne …………. ukončil svou zahraniční pracovní cestu. Stejného dne jsem ukončil - odvolal platnost plné moci pro přebíráni všech písemností v daňovém řízení panu ………………………, bytem ………………………………………… . Jako můj zmocněnec ukončil činnost při přebírání písemností dne ……………..
 
V příloze je uvedeno odvolání plné moci.
 
Děkuji
 
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu