zakonycr.eu

 

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ STÁLÉ PROVOZOVNY A SOUČASNÉ OZNÁMENÍ ZŘÍZENÍ PROVOZOVNY NOVÉ

Poplatník je povinen oznámit správci daně do třiceti dnů zřízení stálé provozovny a její umístění na území České republiky. Zpravidla třicet dnů před zrušením této stále provozovny oznámí tuto skutečnost správci daně.. § 33 Registrační povinnost daňových subjektů (1) Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,13) je povinen do třiceti dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost. (2) Začne-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně do třiceti dnů. (3) Poplatník je povinen oznámit

 

Oznámení o zrušení stálé provozovny a současné oznámení zřízení provozovny nové
(§33 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
 
Vážení,
na základě ukončení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem, bude dne ……………... uzavřena moje stálá provozovna.
 
Toto zrušení stálé provozovny v zákonné lhůtě oznamuji. Adresa rušené provozovny:
Adresa:            ………………………………………………….
Město:              ………………………………………………….
PSČ:                ………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………….
Fax:                 ………………………………………………….
 
Současně tímto oznamuji adresu nové provozovny, čímž plním ustanovení zákona o Správě daní a poplatků. Adresa nové provozovny:
Adresa:            ………………………………………………….
Město:              ………………………………………………….
PSČ:                ………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………….
Fax:                 ………………………………………………….
 
Tímto považuji svou povinnost oznámit zrušení a zřízení nové stálé provozovny za splněnou. Kopie dokladů přikládám. Dále sděluji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a správně.
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
Přílohy:             - Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou (stará)
-     Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou (nová)

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu