zakonycr.eu

 

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH V REGISTRACI POPLATNÍKA

Oznamovací povinnost podléhá ustanovení zákona o SDP při změnách v údajích poplatníka. Lhůta pro oznámení změn je 15 dnů od dne změny. § 33 Registrační povinnost daňových subjektů (1) Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,13) je povinen do třiceti dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost. (2) Začne-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně do třiceti dnů. (3) Poplatník je povinen oznámit správci daně do třiceti dnů zřízení stálé provozovny a její umístění na území České

 

Oznámení o změnách v registraci poplatníka
 (§33 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
 
Vážení,
na základě změn v registračních údajích mé osoby jako plátce daně tímto plním svou oznamovací povinnost dle zákona o správě daní a poplatků. Změna byla provedena v adrese sídla společnosti a dále osoby, která za ni jedná:
 
Níže uvedené nové údaje v zákonné lhůtě oznamuji.
Původní registrační údaje:
Adresa:            ………………………………………………….
Město:              ………………………………………………….
PSČ:                ………………………………………………….
Jednatel:           ………………………………………………….
 
Nové registrační údaje:
Adresa:            ………………………………………………….
Město:              ………………………………………………….
PSČ:                ………………………………………………….
Jednatel:           ………………………………………………….
 
 
Tímto považuji svou povinnost oznámit změny v registraci za splněné. Kopie dokladů přikládám. Dále sděluji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a správně.
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
 
Přílohy:             - Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou nebo výpověď
                        - výpis z OR

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu