zakonycr.eu

 

OZNÁMENÍ O USTANOVENÍ ZÁSTUPCE PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ZA ZEMŘELÉHO

Sourozenci nebo osoby pozůstalé se mohou dohodnout na ustavení společného zástupce, který bude jednat v daňovém řízení za zemřelého. Pokud tak neučiní, zástupce ustanoví správce daně. § 40 Daňové přiznání a hlášení (1) Daňové přiznání nebo hlášení je povinen podat každý, komu vzniká v souladu s tímto zákonem nebo zvláštním předpisem tato povinnost, nebo ten, koho k tomu správce daně vyzve. Daňové přiznání se nepodává v průběhu konkurzu.23) Není-li v tomto nebo v jiném daňovém zákoně stanoveno jinak, daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo hlášení. (2) Daňové přiznání nebo hlášení lze účinně podat jen na tiskopise, vydaném ministerstvem nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem. Součástí daňového přiznání nebo hlášení jsou i přílohy vyznačené v příslušném tiskopise. Při dovozu plní funkci daňového přiznání nebo hlášení písemný návrh na celní řízení nebo jiný doklad potvrzující propuš

 

Oznámení o ustanovení zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého
 (§40 odstavec 7 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
Jméno:             ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
 
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
 
Vážení,
dne ……… zemřel můj otec, pan ……………………………….., naroz.: ……………………………….., který je u Vašeho Finančního úřadu registrován k dani:
-     ……………………………………………………
-     ……………………………………………………
 
Na základě dědického řízení, které bylo ukončeno ke dni ………. jsem se společně se svými sourozenci dohodnul na tom, že budu zemřelého zastupovat před Finančním úřadem ve věcech daňového řízení.
 
Přikládám své údaje:
Jméno:             ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
Tel:                  ...........................................
 
 
Sourozenci s mým zastupováním v daňovém řízení pro podání daňového přiznání souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy
 
S pozdravem
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis zástupce
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis dalšího sourozence
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis dalšího sourozence
 
Přílohy:             - úmrtní list
-     plná moc sourozenců

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu