zakonycr.eu

 

ŽÁDOST AUTORA DÍLA O NAHLÉDNUTÍ DO SPISU CELNÍHO ORGÁNU

Autor může požadovat od celních orgánů informace o obsahu a rozsahu dovozu zboží, které a) je rozmnoženinou jeho díla nebo zvukovým či zvukově obrazovým záznamem takového díla, b) má k pořízení takové rozmnoženiny sloužit jako nosič (nenahraný nosič), c) je přístrojem k zhotovení zvukových nebo zvukově obrazových záznamů nebo tiskové rozmnoženiny, anebo d) je pomůckami podle § 43 aut. zák. a nahlížet do celních dokumentů, aby zjistil, zda dovoz takového zboží k užití na území České republiky je oprávněný podle tohoto zákona, nebo aby zjistil údaje rozhodné pro uplatnění práv z tohoto zákona vyplývajících. Toto ustanovení platí obdobně i při vývozu.

 

Žádost autora díla o nahlédnutí do spisu celního orgánu
(dle § 42 autorského zákona)
 
 
 
Celní úřad …………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………….
 
 
Žadatel:                                    …………………………………………
Adresa (sídlo):             ……………….…………………………
IČ / narozen:                 ……………………………….............
DIČ:                             ….……………………………………..
Telefon:                       ………………………….....................
e-mail:                          ……..……………………………….....
 
 
Dobrý den,
jako autor díla ………………………………..mi bylo sděleno, že subjektem dovážející rozmnoženiny mého díla je subjekt …………………………., IČ …………………, sídlem ………………………. , zapsané v OR oddíl ….. vložka ………. .
 
Pro doplnění údajů rozhodných pro uplatnění mých práv z autorského zákona tímto žádám o nahlédnutí do příslušného spisu tak, abych mohl přesně určit míru škody způsobené tímto jednáním při dovozu do ČR.
 
Předem děkuji za sdělení, že k nahlédnutí do spisu svolujete.
 
 
Datum a místo:             ...........................................................
 
Podpis:                                   ...........................................................

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu