zakonycr.eu

 

SMLOUVA O OBSTARÁNÍ VÝKONU AUTORSKÝCH PRÁV

Nabytím vlastnického práva nebo jiného věcného práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nenabývá se oprávnění k výkonu práva dílo užít, není-li dohodnuto či nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. Poskytnutím oprávnění k výkonu práva dílo užít jiné osobě zůstává nedotčeno vlastnické právo nebo jiná věcná práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, není-li dohodnuto či nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak.

 

Smlouva o obstarání výkonu autorských práv
 
 
Společnost:                 …………..…………..…………..
se sídlem:                    …………..…………..…………..
IČ:                                           …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........
(dále jen „nakladatel“)
 
a
 
Pan:                             …………..…………..…………..
Narozen:                       …………..…………..…………..
Bytem:                         …………..…………..…………..
(dále jen „autor“)
 
uzavírají dle ust. § 9 odst. 3 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tuto
smlouvu o obstarávání výkonu autorských práv:
 
I. Předmět smlouvy
Autor pověřuje nakladatele výhradním výkonem autorských práv k dílu autora …………………… s názvem ………………………………………. a dále k druhému dílu autora ……………………………… s názvem ……………………………………………. . Autor prohlašuje, že je oprávněn k uzavření této smlouvy o obstarání výkonu autorských práv a neporušuje tím práva třetích osob. Autor se zavazuje, že po dobu, na kterou se tato smlouva uzavírá, neudělí jinému subjektu souhlas k užití díla podle čl. II, a že bude každého zájemce informovat o tom, že výhradním výkonem autorských práv pověřil nakladatelství …………………………………………………….. .
 
II. Další ujednání
Výkon autorských práv zahrnuje:
a)   uzavírání nakladatelských licenčních smluv s tuzemskými i zahraničními subjekty
b)   propagaci díla v tuzemsku i zahraničí při služebních cestách pracovníků nakladatelství a na tuzemských a zahraničních výstavách a veletrzích
 
 
III. Závěrečná ujednání
Smlouvu lze vypovědět v ………….měsíční lhůtě, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Tato smlouva zavazuje i právní nástupce obou smluvních stran, pokud smluvní vztah neskončí. V ostatním se tento smluvní vztah řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění, jakož i ustanoveními občanského zákoníku o službách.
 
 
 
Datum a místo:                        ………………………………………………………..
 
 
Podpisy smluvních stran:          ………………………………………………………..

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu