zakonycr.eu

 

LICENČNÍ SMLOUVA O ŠÍŘENÍ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU

§ 65 Obecná ustanovení Obecná ustanovení (1) Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární. (2) Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto zákona chráněny. § 66 Omezení rozsahu autorových práv k počítačovému programu Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu (1) Do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu, jestliže a) rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak při zavedení a provozu počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového programu, b) jinak rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženi

 

Licenční smlouva o šíření počítačového programu
 
 
Vydavatel:                   …………..…………..…………..
se sídlem:                    …………..…………..…………..
IČ:                                           …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........
(dále jen „distributor“)
 
a
 
Pan:                             …………..…………..…………..
narozen:                       …………..…………..…………..
bytem:                         …………..…………..…………..
(dále jen „autor“)
 
 
uzavírají dle ust. §§ 62 - 66 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tuto
licenční smlouvu o šíření počítačového programu - software:
           
 
I. Předmět smlouvy
Touto smlouvou autor uděluje distributorovi souhlas - částečnou licenci k šíření neomezeného počtu a pořizování neomezeného počtu rozmnoženin počítačového programu, přičemž se jedná o ……………………………….., sloužící pro ……………………………. (dále jen „software“). Distributor touto smlouvou licenci k software přijímá a zavazuje se uhradit autorovi smluvenou odměnu.
 
II. Cena díla a odměna autorovi
Distributor se zavazuje zaplatit autorovi po předání software do ……dnů odměnu ve výši ………………….. Kč a dále v měsíčním zúčtování …..% z celkové prodejní ceny každého jednoho ks software. Cena obsahuje poskytnutí licence dle předchozího článku.
 
III. Závěrečná ujednání
Smlouva je uzavřena na dobu ……… let. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý má platnost originálu. Autor i distributor obdrží po jednom výtisku. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy a jako projev své pravé a svobodné vůle smluvní strany připojují své podpisy.
 
 
Datum a místo:                                   …………………………………………
 
 
Podpisy smluvních stran:          …………………………………………
 
                                                …………………………………………

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu