zakonycr.eu

 

LICENČNÍ SMLOUVA NAKLADATELSKÁ

Tomu, kdo poprvé zveřejní dosud nezveřejněné dílo, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, vznikají takovým zveřejněním výlučná majetková práva k dílu takto zveřejněnému v rozsahu, v jakém by je měl autor díla, pokud by jeho majetková práva k dílu ještě trvala.

 

Licenční smlouva nakladatelská
 
 
Vydavatel:                   …………..…………..…………..
se sídlem:                    …………..…………..…………..
IČ:                                           …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........
(dále jen „nakladatelství“)
 
a
 
Pan:                             …………..…………..…………..
narozen:                       …………..…………..…………..
bytem:                         …………..…………..…………..
(dále jen „autor“)
 
 
uzavírají dle ust. § 28 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tuto
licenční nakladatelskou smlouvu:
             
I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv k šíření díla ………………………………, které autor poprvé zveřejnil jako dosud nezveřejněné dílo formou ………………………… v ………………………. a k němuž uplynula doba trvání majetkových práv.
 
Autor prohlašuje, že mu takto vznikla výlučná majetková práva k dílu takto zveřejněnému v rozsahu, v jakém by je měl autor díla, pokud by jeho majetková práva k dílu ještě trvala.
 
Autor touto smlouvou poskytuje nakladatelství výhradní licenci vydat tiskem dílo ………………………….. (dále jen „dílo“).
 
II. Podmínky vydání
Nakladatelství se zavazuje toto dílo vydat tiskem na svůj náklad nejpozději do …….. měsíců od podpisu této smlouvy. V této lhůtě je nakladatelství povinno autorovi sdělit, zda dílo přijímá, nebo vrací k přepracování. Pokud autor v případě, že dílo mu bude vráceno k přepracování, odmítne přepracování provést nebo je přepracuje jinak, než jak mu to nakladatelství doporučí, má nakladatelství právo od smlouvy odstoupit. Nakladatelství se zavazuje dílo vydat v nákladu nejméně ……….. a nejvíce ……….. výtisků. V rámci tohoto rozpětí má právo určit výši skutečného nákladu nakladatelství. Doba šíření díla v tomto uvedeném rozsahu je sjednána na dobu poskytnuté výhradní licence ........ měsíců.
 
III. Cena díla a odměna autorovi
Nakladatelství se zavazuje zaplatit autorovi odměnu za poskytnutí výhradní licence ve výši ....... % z prodejní ceny za každý prodaný výtisk. Odměna bude zúčtována vždy k poslednímu dni uplynulého kalendářního čtvrtletí. Po vydání díla autor obdrží zdarma .......... autorských výtisků. Nakladatelství má právo určit cenu díla a dle poptávky ji zvyšovat nebo snižovat. Nesmí však překročit rozpětí nákladu stanovený touto smlouvou, nedohodne-li se s autorem později jinak. Autor spolu s touto smlouvou dílo předal nakladatelství.
 
IV. Další ujednání
V případě odstoupení od smlouvy jsou obě strany povinny vrátit si vše, co si na základě této smlouvy vzájemně poskytly. Autor má právo od smlouvy odstoupit, nevydá-li nakladatelství dílo ve lhůtě touto smlouvou stanovené, nejpozději po uplynutí doby, kdy se má autor vyjádřit k případnému přepracování, čímž není nárok autora na autorskou odměnu dotčen. Autor má právo na provedení autorské korektury díla. Odměna za autorskou korekturu je obsažena v autorské odměně podle článku III. této smlouvy.
 
V. Závěrečná ujednání
Smlouva je uzavřena na dobu šíření díla a počíná běžet od následujícího dne po dni, kdy končí lhůta nakladatelství pro právo vyzvat autora k přepracování díla. Autor se zavazuje, že po tuto dobu nepostoupí práva na vydání díla dalším osobám či vydavatelům, jinak odpovídá za škodu, která tímto nakladatelství vznikne. Bude-li dílo rozprodáno za dobu kratší než je platnost trvání smlouvy a nakladatelství na autorovu žádost neuzavře smlouvu na vydání dalšího nákladu, má autor po uplynutí … měsíců od doručení své žádosti do nakladatelství právo sjednat smlouvu na vydání díla s jiným nakladatelstvím. Vedle této smlouvy platí příslušná ustanovení autorského zákona. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý má platnost originálu. Autor i nakladatelství obdrží po jednom výtisku. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy a jako projev své pravé a svobodné vůle smluvní strany připojují své podpisy.
 
 
Datum a místo:                                   …………………………………………
 
 
Podpisy smluvních stran:          …………………………………………
 
                                                …………………………………………

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu